nəpràvu

Meaning: 
directly
Other: 
adv

Lines where nəpràvu appears

Kruševo 2: 10 - dəšterìčkətà mi nəpràvu kùcəš'è i kùcəš'e càl m'èsec
Leštak 1: 73 - òu nəpràvu gu zəbràihme
Hvojna 1: 30 - eli nəpràvu bùlkətə jə vòd’exə tòčnu f svàdbenijə d’èn

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut