n’àkuj

Meaning: 
someone
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where n’àkuj appears

Kolju Marinovo 4: 40 - n’àkuj i gòri ne mòj bez čuvèk’
Hvojna 1: 4 - mòže də z’ème nəprìm’er n’àkuj ìmə p’ʌ̟̀t n’àkuj d’ès’ət
Hvojna 1: 4 - mòže də z’ème nəprìm’er n’àkuj ìmə p’ʌ̟̀t n’àkuj d’ès’ət
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Petrov Dol 1: 21 - màjkata sa skrìva i sigà vèči n’àkuj kətu kòjtu minàə iz ùlicta
Petrov Dol 3: 43 - upr’id’ɛ̀l’əmi si idìn č’ə də iskàrəm’i nəpr’ìm’er’ kət pòčn’im n’àkuj s’i ỳkə
Petrov Dol 3: 46 - kət iskàrəm’i s’àdəm’i tugàskə də id’èm a pək n’àkuj s’i wỳkəm’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut