n’ègu

Case: 
acc
Gender: 
n
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where n’ègu appears

Srebŭrna 2: 98 - àu čem sə zbìrəmi pràjim inò ə mu kàzvəme n’ègu wr’ème
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 161 - pək n’ègu wrèmi màžewmi zim’ә̟̀tə i zəmàzvəš udgòre
Malevo/Asg 3: 33 - kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu
Stančov Han 3: 25 - òd’ə [laughter] də sə jədòsvəm s n’ègu
Stančov Han 1: 74 - də dɤ̀rvini dɤ̀rvini tәkòs ə nәpràeni stәpәlcà i stɤ̀piš nә n’ègu
Sŭrnica 2: 18 - dumàšnu plàtnu lè s n’ègu sə zənimàvəme
Sŭrnica 2: 135 - màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Petrov Dol 1: 19 - nɤ krɤstupɤ̀t’a kòjtu nəmèri nəm’ɛ̀ri nɤ n’ɛgu kɤsm’èt’ vèči nɤ n’ègu j

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut