nègu

Case: 
acc
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where nègu appears

Srebŭrna 1: 25 - də kəlwɤ̀t də zɤ̀mət jəjcàtə səm slòžilə nègu tàm
Srebŭrna 2: 181 - i t’à bəkɤ̀renə tèndžərə c’àlə nd’èl’ə edèm kàzwə nègu bòp
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Stalevo 4: 13 - izb’àgva s nègu
Graševo: 108 - i ìmah brat predì mène sus nègu zàednu òdehme
Petŭrnica: 37 - pḁ às mnògo se raspràvaj sɤs nègu nòsej se na kon’ète
Sŭrnica 1: 55 - štòm sə mnògu ubìč’ət s nègu
Vŭrbina 4: 31 - pà gu m’èl’eme tə stàne brəšnò zə furàš i zə nègu
Sveta Petka 3: 79 - vɤrdzùvəə vɤžètu zə nègu i se vɤrtè kun’ètu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut