nèmə

Meaning: 
exist
Particle: 
neg
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where nèmə appears

Trŭnčovica 2: 22 - nəpredè še preskàčəme nè̟mə gàšti nèmə nìštu kət skòčiš
Vŭglarovo 1: 114 - nèmə əmə ìməše
Sveta Petka 3: 97 - n’è sme sè pu bəìretu əku nèmə vèter ustàvəž zə səbəlentà
Sveta Petka 3: 105 - jà tùkə nèmə [unintelligible] a nèma čàkaj segà səm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut