o

Meaning: 
[...]

Lines where o appears

Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Bansko: 268 - cɤ̀rni čelèta o òsnuvà gu nàvià gu vdɛ̀nemè gu
Eremija 4: 42 - kadè da o če mìne sèkade mìne
Mogilica 6: 22 - ìmə ba tè gu o ometɤ̀t žərɔ̀n
Skrŭt 3: 52 - əm mòr o dèt gu tèrat po gradištàta kupùvad gu papùda
Huhla 3: 29 - tòj b'àše si rəbutlìf čuv'àk o òt' ìmə enì l'èli
Prestoj: 3 - nè o ovoštàrstvo dərvèta
Vladimirovo 2: 21 - zèma zìme nèma obu ə obuš ə obùšta a o opìnki̥
Vladimirovo 2: 86 - o onò nè e koto prèsnoto ama si e mesò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut