pu

Meaning: 
about
Lexeme: 

Lines where pu appears

Golica 2: 24 - em pičè pičè am vìj pu kəkò hòjte
Dolno Draglište 1: 33 - i təvà sme rəbutìli tàm pu sedènč'i̥te [laughter]
Eremija 2: 9 - à decàta što smè takvìa pu tri če̝tirnàese godìni
Mogilica 6: 90 - nəprèš n nemɛ̀še kulì tùkə pu s'èlusu segà imàt s sɛ̀ki
Bangejci 1: 80 - ženìti məžètu òd'ət pu struèži
Stikŭl 4: 11 - ezgà nòč’e nɛ̀kvu štɛ̀lu də ìmə pàk pu zəm’ɔ̀sə
Stikŭl 4: 36 - žə minòvə zgà nɛ̀kva kumìsijə pàk pu zem’ɔ̀sə
Vŭrbina 4: 90 - màlku po kumšìete i tvà e stàr ubič’èj pu kɤ̀štə grədèn’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut