ràbutə

Meaning: 
work
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where ràbutə appears

Žitnica 1: 2 - mɨ ràbutə mnògu snòštɨ xudɨ̀xmi də berè̟m pipè̟r wòlele umurɨ̀x sə
Garvan 1: 141 - bùlkətə səz gudeniku v'eč'i̥ t'àxnətə ràbutə tàm
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Markovo: 147 - mi kvò stàvə rəbòtim ràbutə du du šèjə
Malevo/Xsk 2: 105 - ə sənɤ̀ mɨ ud nòvə gudɨ̀nə be̝z ràbutə pək ìmə d’v’è mòmčetɨ
Malevo/Xsk 2: 111 - i biz ràbutə nàj vàžnutu č’i mlòg mlàt hòrə ìmə biz ràbutə
Malevo/Xsk 2: 111 - i biz ràbutə nàj vàžnutu č’i mlòg mlàt hòrə ìmə biz ràbutə
Malevo/Xsk 2: 113 - səkrət’è̝ni ud ràbutə i kvò də pràət mlàtte tr’àvə sə ž’uv’è̝j
Malevo/Xsk 1: 182 - t’à ìmə pòeče ràbutə i nə kràjə sə prɨbɨ̀rə
Malevo/Xsk 1: 273 - i ml’àg zəbɤ̀rkəš səz burɨ̀lutu stràšnə ràbutə b’è̝še [laughter]
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Drabišna 2: 151 - jà t'à v'èke ìkə urtòsuvə n'èjnətə s ràbutə i tòjtə ràbutə
Drabišna 2: 151 - jà t'à v'èke ìkə urtòsuvə n'èjnətə s ràbutə i tòjtə ràbutə
Drabišna 2: 169 - t'à tòu d'èn nə ràbutə ne ušɤ̀lə skrìlə se
Godeševo 2: 5 - təkà sedɤ̀j fəf pərcàl'ete n'è̝mə kòj də gu putsušɤ̀j ud ràbutə
Kruševo 4: 11 - vèjke trì d’èn’ə ìč ne smè pubàrvəli ràbutə
Leštak 3: 241 - zəbràil gu səm tuvà udàvnə ràbutə bè
Šumnatica 3: 99 - tò drùgə ràbutə n’èmə mlàdi ga beme ràbutihme əmə seà n’èmə
Šumnatica 3: 112 - è tò mnògu ràbutə ìmə nə žènckutu
Huhla 1: 4 - ut kəd'è kàž'te ut kəd'è še dòjd'e b'èz ràbutə
Huhla 2: 32 - ud ràbutə nìštu̥ ne čàk səm ràbutilə ràbutilə p'èd dicà
Huhla 2: 43 - mlògu òšte d'e i š'ètəm si i n'àməm ràbutə
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 1: 55 - snìšen mi bɤ̀brekə ut t'èšku dìgəni ud ràbutə
Bangejci 1: 63 - kəd b'àx mlàdə ràbutə ni b'àgə ut m'ène às jə vɤ̀ršə
Brŭšljan 1: 24 - nə ràbutə vəf živutnuvɤ̀tsvu̥
Černovrŭx: 41 - i est'èstvenu či i tò dr'èbnə ràbutə d'è əmə səopštàvət
Stikŭl 2: 4 - vərvì ud dèn’ nə dèn’ pəràtkə ràbutə
Malevo/Asg 3: 5 - kətɤ̀kət kvòtu tr’àbvə i zəminàvəš nə ràbutə tàm kət ìdeš
Malevo/Asg 2: 25 - kugàtu ìməm ràbutə rəzbìrə se kugàtu n’àməm s’èdə [laughter] tvà e
Malevo/Asg 2: 27 - pò rànu ìməhme dòstə ràbutə ubàč’e segà s ednɤ̀ dùmə kàzənu
Malevo/Asg 2: 28 - ràbutə n’èmə mnògu e slàba i pòsl’e nàš’ijə zənəjɛ̀t pòveč’etu ràbutə
Malevo/Asg 2: 28 - ràbutə n’èmə mnògu e slàba i pòsl’e nàš’ijə zənəjɛ̀t pòveč’etu ràbutə
Malevo/Asg 2: 95 - od mnògu ràbutə pòčnəə də mə bul’ʌ̀t rəcète rəkìte
Stančov Han 2: 29 - tò ne ulàv’ə ə ràbutə s’è tòpkətə
Stančov Han 3: 37 - i pòveče nìšto i n’èmə ràbutə zə nəròdə mləd’èži
Stančov Han 3: 39 - ni mòi də nəm’èri ràbutə idvàm sigà sə uluvìl pəzàč
Sŭrnica 2: 9 - a pə zìmətə pa n’ɛ̀mə ràbutə zìmətə vɤ̀tre
Sŭrnica 4: 76 - vič’irtɤ̀ doòd’əš’ kɤ̀snu ud ràbutə
Vŭrbina 4: 12 - e tàə ràbutə s envà sme zənimàvəli nìe i pòsl’et
Iskrica 3: 15 - tuvà bèši inɤ̀ta ràbutə čubənlɤ̀kə pòsle kətu i zəvɤ̀rši
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut