sìčku

Meaning: 
everything
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where sìčku appears

Golica 6: 8 - prɛ̀snə sə sìčku nèmə nìkuj tùkə
Vŭrbovo 3: 28 - ta ìmeto ta tòj sìčku mi kazùje ànta i kn’ìgu
Šumnatica 2: 8 - sìčku uskɤ̀pnə òrətə nè sə duvòlni màlku ud demukràcijətə
Oreše: 7 - e tòs stàr čuvèk sìčku ispìtəl
Sŭrnica 4: 25 - əmi tò tò bəjɛ̀ kɤ̀šti ìməhme təkvì dɤ̀rveni sìčku sìčku bèše̥
Sŭrnica 4: 25 - əmi tò tò bəjɛ̀ kɤ̀šti ìməhme təkvì dɤ̀rveni sìčku sìčku bèše̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut