sɤ̀

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where sɤ̀ appears

Kolju Marinovo 3: 35 - čùnkim ne sɤ̀ òdili də vìd’ət
Repljana 1: 56 - da ne sɤ̀ bilì ot tìja
Malevo/Xsk 1: 270 - ne sɤ̀ gu vìdel’i əmə b’è̝še stràšnə rà
Dolno Ujno: 33 - tè ne sɤ̀ ni idvàli tùka
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kralevo 3: 4 - à əmi ne sɤ̀ pɨ̀təli zə
Leštak 2: 10 - če òt ne sɤ̀ ni pùskəli kòj znə òti
Huhla 6: 14 - a rèkox da ne sɤ̀ ti ostàili tìe drèxite rabòtnite
Brŭšljan 1: 96 - gurìte ne [cough] ne sɤ̀ bilì tòlkuvə put kuntròl
Sŭrnica 1: 132 - də ni sɤ̀ sə z’ɤ̀li vìkə
Belica 1: 109 - tìe ne sɤ̀ a čùle tàa dùma
Oborište 1: 95 - nàšite òfce sə ne sɤ̀ sed’àli domà às d’àdo i tàte
Oborište 1: 96 - tìa sa gi gledàle na sajɤ̀tə ne sɤ̀ gi dɤržàle domà
Arčar 1: 37 - ednì gṛdìčki tɤkìva a onìja znàaš kvò ne sɤ̀ gi betonìrale
Arčar 1: 40 - pa ne sɤ̀ go napràile kàk trèbva
Gradec 1: 40 - tìja ne sɤ̀ možàli da ma vìdat òti mìslɤt če č sɤm
Petrov Dol 1: 91 - bòže kùčettȁ kàk ne sɤ̀ i rəskɤ̀səli tò kùklə əmə t’è b’èb’i
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut