sa

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where sa appears

Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Vŭrbovo 2: 27 - kvò stanà kvì sa rabotìle
Bansko: 56 - a pa ìnače ot stàro vrɛ̀me štu̥ sà napravɛ̀li napravɛ̀li sa
Bansko: 246 - emì sà jàko ne jà sa praznuvàli [laughter]
Bansko: 298 - sa napraìli takà è kòlko tàa odajà
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Eremija 6: 74 - ofcìte ležàli sa ama jà se pa naučìx
Dolno Ujno: 129 - e pa pèle sa kato sa mlàdi
Dolno Ujno: 214 - si se səbìraxme i ud drùgo sèlo sa doodìle
Leštak 2: 18 - a nìvite màlko sa bilì tùka à
Skrŭt 1: 47 - otkradèni ot tovà kazàno otkradèni nèkoi si kakvì sa bilì
Skrŭt 1: 218 - takà ni sa na nàs kažàli bàbite
Stalevo 3: 1 - əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli
Stikŭl 3: 30 - i tàm dènu onàja i pìsuvə kuì sa pučìnɤlɨ tàm nə č’ešmìcata
Stikŭl 3: 93 - aku sa nè zaklàlɤ tàm kurbànček i òfcɤ že z’ɔ̀me
Stikŭl 3: 141 - etùka pìsvalu takìva tùka s tɛ̀a sa edìnas sa gu ubᶤìli
Stikŭl 3: 150 - ufč’ɛ̀re tùva sme nìe na ràbuta e tɛ̀a sa bəlì fruntuvàcɨ
Stikŭl 3: 151 - dètu ìmat značkì na fr takìva sa bɨlì èto gɨ
Stikŭl 3: 163 - è tùkə zbòrə dètu sa igràlɨ è tùka sekàčɤ nɛ̀kvi rabòtnɨcɨ
Stikŭl 3: 164 - è tùka mahalìcata è tùka č’əšmìcata dètu sa pudàl’ɤ tuvà
Stikŭl 3: 165 - sìčkutu tùka dètu ìmat umrɛ̀l’ta sa pràvɤl’ɤ vəncì
Petŭrnica: 31 - tìa sə gledàle gledàle sa i netì tovà mòe prodùma
Sŭrnica 1: 155 - sa pobràtimi stànali
Sŭrnica 3: 172 - àmi ìma xòrata sa go
Vasiljovo 2: 3 - tùka tetev’èncite sa sa zas’è̝lile zərəd dobìtakḁ da im e širòko
Vasiljovo 2: 6 - du učìlišteto̥ ud učìlišteto tàm sa sa zas’è̝lile pa brusn’ène
Vasiljovo 2: 7 - ut sredɛ̀ta na vasìl’ovo tàm pa brusn’ène udd’è̝ sa došlè
Vasiljovo 2: 9 - pà šòpe sa izb’àgale ot šoplùka ta sa došl’è̝ tàm
Vasiljovo 2: 9 - pà šòpe sa izb’àgale ot šoplùka ta sa došl’è̝ tàm
Vasiljovo 2: 12 - s’è̝ takà sa izb’àgale koto e bilò puštin’àk tùkəna
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vasiljovo 1: 71 - kupìle sa ednì kùpat alvɛ̀ ud b’àlata alvɛ̀ ɛ̀ napràim bànici
Belica 1: 118 - ne sè sṛdì če sa te ostàvile
Belica 1: 126 - sa te ostàvile
Oborište 1: 96 - tìa sa gi gledàle na sajɤ̀tə ne sɤ̀ gi dɤržàle domà
Sveta Petka 1: 154 - s tavà sa se vladèeli
Arčar 2: 10 - obàče sa utišlà nàšte pɤ̀rvite gradinàri sme gi učìle
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Arčar 2: 16 - sa zavidèli i sa donesèle donèsle bòles francùzite̥
Arčar 2: 16 - sa zavidèli i sa donesèle donèsle bòles francùzite̥
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Arčar 2: 23 - i sa zavidèle
Arčar 1: 38 - a sa fṛlìle ednò mater’àl sùx tɤkòvo kɤdè ostànalo pèsɤk i takòvo
Gradec 1: 64 - setìa se onì nàj na nàj na sa se setìli
Gradec 1: 126 - če rɤcète mi sa bilè istṛ̀pnale nè e trebvàlo tìja ižèkcii
Gigen 2: 18 - na sɤvèt na cɤ̀rkvata sa xodìle̝ pò ràno dè
Vladimirovo 1: 15 - dòjdɤt zborjàne srèštame gi narèdile ne sa takà golèma takòo
Vladimirovo 3: 94 - dodè zrèjat koì sa uzrèli
Gorna Krušica 1: 97 - a takòva ednì sa mažàli ama nèkoj ne sà ne smè mažàli
Gorna Krušica 1: 100 - togàva sèkakvi takòva sa pravìli i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut