slàgə

Meaning: 
put
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
слагам
Person: 
3sg

Lines where slàgə appears

Garvan 1: 41 - i utìdujmi nə č'èrkvətə pòpu tàm ti slàgə təkòs ə inì venčilà
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Malevo/Xsk 1: 239 - ədɨ̀n vərtɨ̀ drùgijə slàgə drùgijə dɤ̀rpə zərnòtu uddòlu
Bangejci 2: 31 - ɤ əm nə vr'etèntu kvò sə slàgə uddòlu
Bangejci 2: 41 - tùkə ìmə ràvnu tɤ̀j d'èt sə slàgə pr'èždətə
Trjavna: 163 - nəlì ti kàəm məìčkə məjɤ̀ sə slàgə i
Trjavna: 167 - i pu kòlku kàpki sə slàgə
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut