sos

Meaning: 
with
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sos appears

Dolno Draglište 3: 27 - i tə təvà e ednò vrème bèše sos kvàs nèməše məjà
Bansko: 29 - drùgi kakvì bànici ste pravìle tàm sos zèle
Bansko: 46 - mòjta màjka a pràveše sos ə pɤ̀ržena tìkva bèz vòda
Eremija 2: 12 - nakìtime go sos cvetjà sos takòva venèc na glavàta i zème kotlènce
Eremija 2: 12 - nakìtime go sos cvetjà sos takòva venèc na glavàta i zème kotlènce
Eremija 1: 30 - zàpoznaj se tùka sos tìja xòra
Eremija 2: 31 - dṛvètata issahnàa kajsìi čerèši sos plodò si isahnà
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Eremija 5: 61 - i takà sos nègo sɤ̀m si nəs iskaràme vèk pà segà
Eremija 5: 97 - mnògo mnògo bèeme sìne živuvàli mnògo si živuvàx sos čovèko
Eremija 5: 110 - jà da dṛ̀ven matriàl i jà sos nìx me kàčuvə kamandìro
Eremija 5: 113 - tòo kòn je je ùčen ta takà i jà i po sos nìx
Eremija 1: 117 - jàden'e lè sè sos vòda trèbe
Dolno Ujno: 11 - i se sùka sos ə ìma si točìlka i se rassùka
Dolno Ujno: 93 - sos vretèno i se pletè čoràpo sos ɤ pettè ìgli
Dolno Ujno: 93 - sos vretèno i se pletè čoràpo sos ɤ pettè ìgli
Dolno Ujno: 181 - sos svèšti soz gàzgija
Dolno Ujno: 186 - oddòle sos kvò da vi go kàžem tè zabravìla səm
Gorna Krušica 2: 31 - a ami pèča ami cèl dèn i sos nìx i rabòta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut