stàneme

Meaning: 
arise
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where stàneme appears

Dolno Draglište 3: 25 - sùtrin stàneme pà pretùrime brəšnò pà mèsime pà č'e č'ìsne
Eremija 6: 24 - i stàneme ràno nasàdime i si gònime dodèka sàmne
Godeševo 1: 10 - pà še stàneme i tvà e
Izgrev/Car: 16 - š’à: də š’à: də sə nəjədème če š’à: stàneme tugàə
Vasiljovo 1: 31 - svìr’a saz gàjda stàneme igrèem i se razvalì sed’ànkata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut