stè

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where stè appears

Bansko: 294 - emì ne stè le viždàli tùka v bàncku valɛ̀vica
Malevo/Xsk 2: 13 - ne stè gi naùčili [laughter]
Leštak 3: 59 - ìmaš ə kvò drùgo tàm kəzəldžà vi ne stè sèjali
Oborište 2: 6 - è bàbinden tòj màj na vrèmeto ne stè go praznùvali tòj
Gorna Krušica 1: 27 - vìe ne stè nì viždàli ni vodenìca takàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut