tòj

Case: 
nom
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where tòj appears

Kolju Marinovo 5: 30 - i tòj dvà čàsə gi e dərdžàl dərdžàl vèči dvà čàsə
Kolju Marinovo 1: 64 - zəmìsəš l’àbə tòj ftàsə
Golica 6: 22 - kòjtu t’ɛ̀j də mə glèdə i tòj umr’à
Golica 6: 32 - tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m
Golica 6: 32 - tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m
Golica 6: 38 - səs svìn’i mɑ̀lku mɑ̀lku svini vɛ̀dehme səs t’ɑ̀h sə zənimɑ̀vəše tòj
Bansko: 231 - nèka pòčini enà gudìna tòj rèče nè ne pučìvam
Bansko: 239 - tòlkua bɤ̀rže tòj rèkal mi ut mi ut svìncka màs
Markovo: 11 - ej nət səjvànə i s’ètn’e nìj tòj sv’èkərə gu ubìli fəf vujnɤ̀tɤ̥
Markovo: 17 - tòj sv’èkərə kəzàl ə n’àmə də sə vɤ̀rnə
Kralevo 1: 14 - hə i dàvəme vek’e tòj zɨ̀mət t’èkezesè̝tu tìj ə ni dàvət
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Stalevo 4: 27 - tòj nè̝ č’ə b’e̝dni hòrətə imàne ìmət
Oreše: 26 - bəštà mi gu ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl tòj utiš’ɤ̀l
Oreše: 39 - [unintelligible] tòj si e bìl nàj pràf čuv’èkə
Oreše: 40 - nə bìblijàtə trìte slɤ̀ncə kəkvò e pìsəl tòj nə zem’òtə
Oreše: 41 - tòj pàdnə nə zem’òtə dè tòj pàdnə nə zem’òtə
Oreše: 41 - tòj pàdnə nə zem’òtə dè tòj pàdnə nə zem’òtə
Oreše: 48 - kàzvə həlèl isùs hristòs tòj bìl vəskrèsnət ut dž’ihnèmə e bilò
Prestoj: 9 - pestìlə tòj ot kvò se prài
Prestoj: 76 - tòj sə zəxəròsvə i sə zəčerv’àvə i
Prestoj: 80 - tòj sə zəčerv’àvə udgòri sə zəhəròsvə
Stojkite 1: 2 - tòj beše š’ɛ̀fer àz beh š’ɛ̀ferka kugàtu pòčnahme da sa l’ùbim
Stojkite 1: 3 - i zagàlihmɨ̀ sa gàlihmɨ̀ sa trì gudìni tòj utìdi vujnìk
Sŭrnica 3: 14 - tòzi kòjto e nàj otkràja tòj e kàk mu vìkate na nègo
Drjanovec 2: 44 - è tɤj ut’ìdi tòj sɤs nèjɤ nɤjnò sɤs t’àw nɤjnò bàče rekɤ̀l
Drjanovec 2: 49 - tò d’èti βèšti̥ kò təkò pɤk ə tòj rikɤ̀l bàču mu kàzɤl
Gigen 1: 6 - od vojnɤ̀ta nàj pudìre tòj s bɛ̀ə gu fanàle̝ ròp
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Nasalevci 1: 198 - litàkɤt tòj samìjɤ ot kakvò se prài
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 233 - a tòj litàkɤt litàkɤt takà takà li litàkɤt
Iskrica 1: 9 - mnògu sa ràdvəə t’èe tòj utìdi vujnìk às trì gudìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut