tɛ̀j

Meaning: 
thus
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tɛ̀j appears

Golica 4: 6 - tòj še zəwəlì pɑk n'èma də ustɑ̀ne tɛ̀j ama gɑ̀ mìne wr'ɛ̀me
Golica 1: 6 - a tɛ̀j stɑ̀na
Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 3: 13 - i žènew i i tɛ̀j žèneše i sìčko
Golica 6: 16 - ku ne nəm’ɛ̀r’ə glɑ̀den l’àgəm glɑ̀den stɑ̀vəm i tɛ̀j
Golica 6: 23 - i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm
Golica 2: 25 - tɛ̀j po hùbavo n'e st'è trɛ̀gnali h tòs p'èk
Golica 6: 36 - i n’ègu tɛ̀j gl’èdəhmi dù gd’è pučìne
Golica 6: 39 - əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh
Golica 5: 42 - nie kɑ̀e vèk’i kɑ̀e hìč’ kɑ̀e ni znàeme kɑ̀e tɛ̀j bleštùl’ki
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Golica 3: 136 - am tɛ̀j li
Golica 3: 152 - tɛ̀j
Kozičino 1: 2 - i h sìčkit’ȅ selà b’ɛ̀š’e tɛ̀j gur’ìcə tùkəncək
Kozičino 1: 3 - d’èt gi znàjte t’às s’elà h s’àkəde b’ɛ̀še̥ tɛ̀j
Kozičino 1: 5 - ne znàm zə grədɛ̀ əmə pu s’elàta h s’àkəde tɛ̀j
Kozičino 1: 162 - do tùkə du màlko tɛ̀j ut krɛ̀stə màlku
Kozičino 1: 164 - ja ja no, ə a tɛ̀j ə tòlkus du kɛ̀lkite tɛ̀j
Kozičino 1: 164 - ja ja no, ə a tɛ̀j ə tòlkus du kɛ̀lkite tɛ̀j
Kozičino 1: 166 - tùkə ɛ̀ tùkə tɛ̀j abɛ̀
Izgrev/Vm 2: 5 - i udnàsə pl'àvətə nə tɛ̀j žìtu̥tu nə drùgətə strənà
Izgrev/Vm 2: 6 - i tɛ̀j gu pràime
Izgrev/Vm 1: 18 - mnògu màlku b'ɛ̀š'e s pidis'è l'èvə i tɛ̀j si živ'ɛ̀jə
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut