tàmo

Meaning: 
there
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tàmo appears

Stakevci 2: 7 - dobrè ama lènče rèče màjko idì otkinì tàmo
Arčar 1: 53 - ednà fadròmka go isìpa tàmo onò n bèše mnògo ama stignà
Gorna Krušica 1: 80 - ìma tàmo prikàrat a pred vratàta da si isklàn’a
Gorna Krušica 1: 92 - i i togàva vèče navɤ̀tre flèznat takàmu tàmo flèznat mlàdite
Tihomir 3: 23 - pɤk dubᵊìtaka tàmone kat tàmo oddòlunu dàm dàm sa kàžuva
Tihomir 3: 77 - tàmo vlìza i pɔ̀hɤla i sa fàštat mᵊìškite
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 3: 34 - i kàram i muzù ovcè ə baštà mi zbère òvce tàmo
Dolna Sekirna 2: 34 - a rabotìmo u mìnata u pèrnik na tovà i tè tàmo
Dolna Sekirna 1: 48 - pòpɤd dojdè tàmo i [laughter] kikò če stàne segà ə
Dolna Sekirna 1: 51 - ta mu čète tàmo pòpɤt ga kṛ̀sti te sède pòpɤt nali
Dolna Sekirna 1: 52 - da obèduemo tàmo turìli smo a povojničàrke doòdu kàže se
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Dolna Sekirna 2: 113 - do ilìndɤn trì i sedè tàmo do trì mèseca u tìja

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut