tugàvə

Meaning: 
then
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tugàvə appears

Leštak 2: 91 - amì i tugàvə bè təgàvə nugàvə be nəgà hùbavu
Stikŭl 2: 25 - tugàvə hòd’ehə tə hi berɛ̀hə gɔ̀bɤte i hi suš’ɛ̀hə
Stikŭl 2: 79 - i tugàə də stò stò stòriš siròpčekən i də hi tùrəš tugàvə
Vŭrbina 2: 2 - jə pus’èemè i tugàvə cv’ètne sə i i stàna zərəncà
Vŭrbina 1: 3 - ta isɤ̀hne i tugàvə gu pàk səs kətɯ̀re gu vərš’è̝me
Vŭrbina 1: 8 - i tugàvə gu zətìkəme slàmənə nə ədìn kràj
Vŭrbina 2: 41 - gà [cough] dv’è gudìni tugàvə nə trì də urɤ̀t
Vŭrbina 3: 47 - i tugàvə stànə g’ot’ur’ùn
Vŭrbina 3: 66 - tugàvə prumʌ̀kneme tə sədɨ̀me i i tugàvənəkən gi nwòsime fəf səndɤ̀ci
Vŭrbina 4: 74 - i sə i tugàvə i gl’èdəne jàgəncite
Vŭrbina 3: 79 - i tugàvə gu pàk uprəš’ìhme pribràhme gu pànnə
Vŭrbina 3: 100 - pək əku n’è̝ tugàvə səs d’èləni dɤ̀ski enik’yvə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut