u

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where u appears

Kolju Marinovo 3: 48 - kòl’ku stoì kətu u užènim i pòčvəme də vəršèm
Golica 3: 176 - jà da u kò dùmam bòže bòže pu mòl'a sə
Kozičino 1: 82 - d’èt tə u uhɑ̀p’e stà č’eš’iš gu stàni inɛ̀ bùcə izl’ɛ̀z’e kumɑ̀r’i
Trŭnčovica 1: 42 - utɨ̀vət səz bànɨcɨ səs ə u pò ugòdnu jàdene də rànəd bùlkətə̥
Stakevci 4: 46 - pa tegàj u ùzokol mužjèti ga u urèžu opɤ̀nɤkɤt [laughter]
Dolno Draglište 1: 27 - č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Mogilica 6: 26 - ìmə si i udèlnu səs rùo go nəkvàsət u
Skrŭt 2: 114 - [laughter] dobrè a tè katu tè katu utìdət u da ja zèmat momàtə
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Gorno Vŭršilo 2: 18 - u zberèm go na kùp ut udvɛ̀em go s vejàčite i takà
Vŭrbina 1: 4 - vərš’è̝me pš’enìcənə i i jɨ u ustànvə slàma i ud nɨ̀sku
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Vladimirovo 3: 89 - e pa də u də uzrìe go bèreme
Gorna Krušica 1: 98 - à i u ubičài imàlo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut