vɤ̀rnət

Meaning: 
return
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where vɤ̀rnət appears

Vŭrbina 4: 126 - ìdeš zèmeš nevɛ̀stə sə vɤ̀rnət obràtnətə tvà beše stàrətə sɨ ràbutə
Petrov Dol 3: 25 - ž’èn’im bɤ̀rdz’im xòrətə dukət sə vɤ̀rnət ut n’ìva s’èlu də dòət
Petrov Dol 1: 72 - v’èč’i nɤ nègu š’ə i ərìžet ar xərìzvət à kət sə vɤ̀rnət
Gorna Krušica 1: 77 - koga ə vɤ̀rnət kogàto ja vɤ̀rnət ot əs crɤ̀kvətə
Gorna Krušica 1: 77 - koga ə vɤ̀rnət kogàto ja vɤ̀rnət ot əs crɤ̀kvətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut