vrɤ̀štəmi

Meaning: 
return
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where vrɤ̀štəmi appears

Petrov Dol 1: 101 - pək ni sì j čùlu ìmitu àjd’e ut’ùəmi krɤštàəmi vrɤ̀štəmi sə pàk
Iskrica 1: 75 - i sɤ̀butə več’ərtɤ̀ drùgətə vèč’ər sreštu nid’èl’ə sə vrɤ̀štəmi tùkə̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut