Brŭšljan c44 (c) i kətu št'à zəs'ɛ̀eme št'e št'à ə dòjde zìmətəBrŭšljan 3and when we’d finish the sowing, we’d – winter would come,
Brŭšljan c55 (c) št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀emBrŭšljan 3and we’d bring wood in with the carriage, [enough] to keep us warm.
Čokmanovo a2929 (a) dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hneČokmanovo 1We bring them back and burn them on the fire. We had a fireplace here,
Čokmanovo a3030 (a) ednò gul'ɛ̀mu k'utùč'e še si tùrehme àjde tùrehme də kəkètə hàrkumətəČokmanovo 1a big log. We’d put them here and here you go! We’d put the kettle to boil.
Čokmanovo b1919 (b) š'ìkəl'ki hòdim tə zbìrəm'e zə də ìməme zimɔ̀skə pòtvətkə i bòrnə Čokmanovo 2We go gather oak-apples so we’ll have fire-starter and kindling for the winter.
Sŭrnica c100100 (c) idìn m’ɛ̀sic prɤ̀j mu sm’ɛ̀tkə idìn m’ɛ̀sicSŭrnica 3One month. Just do the math, one month …
Sŭrnica c102102 (c) ìməme d’ètu də ni pàlim wògən’ uf tùkəSŭrnica 3... [is all] we have that we don’t [need to] light a fire here.
MM4545 (MM) a kàk se otopl’àvaxteSŭrnica 4And what did you use for heating?
Sŭrnica a4646 (a) əmì səz ž’àpkə p’èč’kə atùk tùkənà jə kumìnəSŭrnica 4Well, a little oven here, and here a fireplace ...
Sŭrnica a4848 (a) pà nəpàl’enə i tàm ògənSŭrnica 4... was lit and then a fire over there ...
Sŭrnica a5050 (a) i sə grejèš’Sŭrnica 4... and [that’s how] you stay warm.