Baskalci a6868 (a) kòj kòj kòlku mu pùštәt i nә kilòtu putfɤ̀rl’әme nәprìmerBaskalci 1how much each one gives, and ascribe it by kilos. For instance
Baskalci a6969 (a) nә ednò kilò putfɤ̀rl’әme trìese kìlə dә mu se dàdәtBaskalci 1thirty kilos are ascribed [to an owner] for each kilo in the reference milking.
Baskalci a7373 (a) i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlòBaskalci 1So then whatever came out to be your share at the reference milking
Baskalci a7474 (a) dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžemBaskalci 1[if] it came out to be two kilos, then you’d take three pails, let’s say.
Baskalci a7575 (a) nìa vèdrә gu vìka:me vedròtu sәbìra dvanàese kìlәBaskalci 1We called them pails; a pail can take [up to] twelve kilos.
Baskalci a7777 (a) mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәtBaskalci 1Of milk. So if you had three kilos, they’ll give you three pails
Baskalci a7878 (a) trìese kìlә ke ìmәš mlèku tì dә zìmәš drùgijo drùgijoBaskalci 1and you’d have thirty kilos of milk to take. Then the next, the next,
Baskalci a104104 (a) i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri seBaskalci 1and he’d lead the others there, when they are measuring the milk,
Baskalci a105105 (a) òn go mèri zapìsva si tàm ama ne zapìsvaa sәs tәkòvәBaskalci 1he’d measure it and write it down. But they wouldn’t write with [pen and paper],
Baskalci a106106 (a) ami òdi tàm nә ednà bùka tәkà sәs sәs nòškataBaskalci 1he’d go over to a beech tree and then with a little knife
Baskalci a107107 (a) si prài ednì čertìčki nèšto znàčiBaskalci 1he’d make these slashes, you know?
GK108108 (GK) e kàk se kažùva tàBaskalci 1And what’s that thing called?
Baskalci a111111 (a) à tàm tàm što gò pìšaaBaskalci 1Oh, [you mean] where they “wrote” it down?
Baskalci a113113 (a) à tuà gu tovà se kažùvaše ràbuški ràbuš ràbuz znàči i [match strikes]Baskalci 1Ah that! That was called a tally.
Baskalci a202202 (a) ud ufcà mòžeš dә nәstrìžeš dә kàžem trì kìlә dvè kìlәBaskalci 1you can get two or three kilos of wool from shearing a sheep
Baskalci a203203 (a) nò obiknovènno šìleta tovà ti onovà ti po kilò i polovìna vɤ̀lna iBaskalci 1but from yearlings, this and that, it’s usually a kilo and a half of wool.
Bela a135135 (a) na dèn i i nìe sme doìli po trìes kilà si nòsimeBela 1A day! We also milked and got thirty kilos
Dolna Sekirna a3939 (a) tèbe ako e dvè kilà dvà dɤ̀na če gi muzèšDolna Sekirna 3For you – if it’s two kilos, then you can milk them for two days.
Dolna Sekirna a4040 (a) tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilòDolna Sekirna 3For you – if it’s three kilos, three days; if it’s one kilo
Dolna Sekirna a4141 (a) edɤ̀n dɤ̀n primèrnoDolna Sekirna 3then one day. That’s the model.
Rajanovci a4141 (a) na na na krìnu li na kvò li tòj ne mòm da vi kàžemRajanovci 1per half bushel, or whatever, I can’t tell you that.
Repljana a33 (a) kòlko làkti da ni bùdu kojà naprèla pòvečeRepljana 3how many elbow-lengths. The one who has spun more –
Repljana a44 (a) pòveče vḷ̀nu ìma napredè pòveče làktiRepljana 3[the one who has] more wool will spin more elbow-lengths,
Repljana a66 (a) kojà pò màlko no mètrove ga sɤ̀g zovùRepljana 3and the one who has less – well, now they call it meters, but then
Repljana a77 (a) ma tegàj zovèšemo làkti na làk [laughter]Repljana 3but back then we used to call it elbow-lengths, [measuring] by an elbow.
Salaš a156156 (a) a imòt do devedesè pa do stò dèkara dalì e stigàl nèkojSalašbut someone might have managed holdings of 90 to 100 decares.
Srebŭrna c33 (c) sigà jnò k’ilò vɤ̀l’nə də prodəd’èš zə pidisè stutìnkiSrebŭrna 2Now a kilo of wool [only] brings you fifty stotinkas.
Srebŭrna c2828 (c) aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤSrebŭrna 2if someone has two sheep, then it’s four. Two kilos per [sheep], that’s how much it is,
Srebŭrna c2929 (c) č’ètiri kilà šə mu dəd’è minàvət si sìčki̥t’ȅ ridò pàk puftàr’ə̟tSrebŭrna 2so he’ll give him four kilos. All of them go by turns, and then they do it again.
Srebŭrna c6262 (c) sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è Srebŭrna 2there’s one in Aydemir now, they charge one lev fifty per kilo
Srebŭrna c8383 (c) də ti kàžə dvənàjs kilà vɤ̀lnə səm gùdiləSrebŭrna 2Let me tell you, I put twelve kilos of wool [into the dowry]
Srebŭrna c8484 (c) nə inɤ̀tə unùkə i nə drùgətə dvənàjs kilàSrebŭrna 2of one granddaughter, and twelve kilos for the other.
Vŭglarevo c5858 (c) n’è te udel’è̝ni pu dvà kilugràmə li sə pudèleni təkàVŭglarovo 1No, they’re divided up – two kilos or so each. That’s how they’re divided.
Vŭglarevo a7070 (a) nì b’è̝me mlògu stò i dvàjse d’èkərə ìməhme nɨ̀vɨVŭglarovo 1We were many. We had 120 decares of land
Vŭrbina a7474 (a) ut č’è̝tiri ut p’ɤ̀d dèkərə tə se tə səs wòsem istìfə smeVŭrbina 3Out of four or five decares we got [only] eight rounds [of tobacco leaves].
Vŭrbina a8181 (a) tə pu pu utùs istìf’e pu trìjse istìf’e sme ìməliVŭrbina 3[In the past] we’ve had "utus" (30) rounds, "trijset" (30) rounds [of tobacco] each,
Vŭrbina a8282 (a) pu č’etìrese istìf’e sme pràvili pək pək sm’e stòrili wòs’em istìf’e Vŭrbina 3[in fact] we’ve made up to forty rounds each. But [this year] we managed [only] eight rounds.
Vŭrbina a8484 (a) ejsòlkuf ə èsòlkuvə sə istìfene kòlkusu ejsèvə rɤ̀ki wòs’emVŭrbina 3 [Just] this many. Just as many rounds as [the fingers on] these hands here: eight.
VZh8585 (VZh) [А на време по колко правехте?] Vŭrbina 3[And in the old days, how many rounds did you do each?]
Vŭrbina a8686 (a) pək ə pu pu kɯ̀rk istìfe Vŭrbina 3[when it should have been] "kŭrk" (40) rounds each.
Žitnica a99 (a) i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə Žitnica 1and go out again and bring in forty kilos of corn each time.
Žitnica b1010 (b) trìjset kilugràmə rɤ̀š mi dudàdi n’àmə nè̝mə utkədè də gu zè̝məŽitnica 3and they added thirty kilos of rye [to my duty]. I had nothing. No place to get it!
Žitnica b1515 (b) trìjse kilugràmə rɤ̀š vɨ̀š kəkvɨ̀ bèə unèə unèə gudɨ̀nɨŽitnica 3thirty kilos of rye. You see what they were like in those years!