TD6161 (TD) təčète l' tùkəBangejci 2Do you weave here?
Bangejci a6262 (a) əmi təkàli sni təkàli sni əmə segà v'èki sə uništužì Bangejci 2Well, we used to weave. We used to weave. But now it’s already gone.
Bangejci a6363 (a) stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèmBangejci 2The looms are [all] gone. There’s no loom, nothing. Nothing [for] us to weave.
Bangejci a6464 (a) sìčkutu gutòvo idì fəf məgəzìnə i še si kùpišBangejci 2Everything’s ready-made. You go to the store and buy yourself [everything].
TD6969 (TD) mə idnò vrème tɤčèxteBangejci 2But in the old days you used to weave?
Bangejci a7070 (a) əmi idnò vr'èmi si təčèxmi nìj i čèrgiBangejci 2Ah, in the old days we would weave rugs
Bangejci a7171 (a) čèrgite zə pustìləni si təčèxmi əmxəmBangejci 2We would weave rugs to spread out for covers, yes.
GK257257 (GK) za tɤkàne i takìva ràboti dalì e tɤkàla i vɤ̀lnataBansko[Ask her] about weaving and such things – did she weave, [about] wool –
RSh258258 (RSh) tì razbòj ìmaš le tkàla lè siBanskoDo you have a loom? Have you done any weaving?
Bansko a259259 (a) ìmam è tkàla samBanskoYes, I have [one]. And yes, I used to weave.
RSh260260 (RSh) ràskaži za tvà kakvì čèrg'i č'ète tùka pu bànckoBanskoTell [me] about that. What kinds of rugs do you weave here in Bansko?
Bansko a261261 (a) emì vɤ̀rime i si kùpime vɤ̀naBanskoWell, we go [to the store] and buy some wool –
Bansko a263263 (a) da kàža za resnàči̥teBanskoShall I tell you about [weaving] tasseled blankets?
GK264264 (GK) xè tɤ̀jBanskoAh, yes.
Bansko a265265 (a) resnàčị sam tkàla fnògu i č'èrž'i sam tkàlaBanskoI've woven a lot of tasseled blankets, and I've also woven rugs,
Bansko a266266 (a) i tìa dìpla šò e pòslano sìčku sam jà tkàlaBanskoand these mats that are spread out everywhere. I've woven everything.
Bansko a267267 (a) ә tùrime kùpime usnòva usnòva za č'èrg'ite kupùvame čelètaBanskoSo we put – we buy the warp, the warp for rugs. We buy skeins,
Bansko a268268 (a) cɤ̀rni čelèta o òsnuvà gu nàvià gu vdɛ̀nemè guBanskoblack skeins. I make the warp, I wind it all around and thread it
Bansko a269269 (a) f nìš'tel'k'i v bɤ̀rdu òpna razbòe tùraBanskothrough the heddle onto the reed comb, stretch it out on the loom, and
Bansko a270270 (a) z prìvɤrzà gu lùpam lùpam i mɛ̀tam i sufàlč'ata tkàaBanskoand tie it down tight. Then I bang, bang, throw the shuttle, and weave.
Bansko a271271 (a) nàtkaa mɛ̀ra kòlku ìskam da e dɤ̀lgu kòlku da e širòkuBanskoI finish weaving, I measure how long and how wide I want it to be, and
Bansko a272272 (a) tòlkuà gu nàsnuva i se tčè a pa resnàč'iteBanskoI make the warp just that size. And you weave. As for the tasseled blankets,
Bansko a273273 (a) kùpme vɤ̀na isperèm a uvlàč'ime ja a predèmeBanskowe buy the wool, we wash it, we card it – and [then] spin,
Bansko a274274 (a) tòpime mò mòtame ja na mutuvìlka da se ìspneBanskoput it to soak, and wind it up on the yarn-crutch so it's stretched tight,
Bansko a275275 (a) tòpime mutuvìlkata da se ne nasùgruva ga svàl'ime pàsmutuBanskothen we soak the entire winding frame so it won't tangle when we take off a tuft.
Bansko a276276 (a) i pòsle sùč'eme na rudàne usnuvème navìeme vdɛ̀nemeBanskoThen we twist it on the spinning wheel. We warp [it], wind [it], thread [it],
Bansko a277277 (a) tùrame na razbòe amà po rèsi̥te debèlutu vèč'e se fmɛ̀ta sus sufàl'č'aBanskoand put [it] on the loom. For tassels – you weave the thicker [warp] with the shuttle,
Bansko a278278 (a) a pa rèsi presùkanu pò tànečku prèdenu ta e òdveBanskobut [the wool] for the tassels is more thinly spun and twisted double,
Bansko a279279 (a) ta gò sme presukàle i nègu gu fmɛ̀tame takà na sufàl'kataBansko[that’s how] we’ve twisted it. Then we throw it with a shuttle
Bansko a280280 (a) na ednò lòš'č'e na ednà tɛ̀ga takà vàlesta tòledžèva mɛ̀tamBansko[that’s like] a little twig, a stick that's round, just like this. I throw –
Bansko a281281 (a) sus vàdička e tavà lòš'č'e ta mɛ̀tamè ta jà gu izvàždamBanskoit's with a hook, that little stick So we throw it, then pull it out, then
Bansko a282282 (a) tùa si mɛ̀tam izvàždam mɛ̀tam mɛ̀tam mɛ̀tam du kràjBanskothrow it again, then pull it out, then throw, throw, throw – up to the end.
Bansko a283283 (a) ta vèče rèka takà pa prètka ta slòža rɤ̀bnaBanskoAnd finally I weave it through, put it [in place], cut it [to be a tassel]
Bansko a284284 (a) pòveda lòš'č'etu sètne pà takà i stàne resnàč'Banskoand pull the small twig through. And it’s become a tasseled blanket!
Breste a2525 (a) si go təčème pòveče̥Breste 1we mostly wove things ourselves.
Breste a4040 (a) làmbata tɤ̀ča i na làmbata tɤ̀ča ta gа spùštim kùpime pamùk abeBreste 1The lamp! I weave by lamplight, remove [what I’ve woven], we buy cotton, and–
Breste a5757 (a) na ednà glavìčka ednà glàva mu vìkame i pòsle tavàBreste 1A skein. We call it a skein. And after that, [after we get]
Breste a5858 (a) na pèd glàvi ta do dèsed glàvi da a br̀doto̥ br̀dotoBreste 1to five skeins, to ten skeins, then [onto] the reed-comb.
Breste a5959 (a) da a dèsed glàvi i si ìmaše br̀do i si tɤčè:me aaBreste 1Ten skeins. And there was the reed-comb, and we would weave. Uh huh.
GK6060 (GK) ednò bɤ̀rdo dèset glàviBreste 1One reed-comb, ten skeins.
Breste a6161 (a) ednò bṛ̀do dèset glàvi ìma bṛ̀do i četìrinaesBreste 1One reed-comb, ten skeins. But there are reed-combs with fourteen,
Breste a6262 (a) ìma i petnàes ìma i osemnàeseBreste 1with fifteen, with eighteen –
Breste a8080 (a) vretenàrkite gi pràea i si go osnovème i si gu tɤčèBreste 1spindle-makers made them. And we warp it, and weave,
Breste a8181 (a) i si gu istɤčème i si guBreste 1and weave things up, and –
GK113113 (GK) nabr̀delkite bìešBreste 1You bang down the batten.
Breste a114114 (a) bìem gi dàBreste 1We bang it, yes.
GK115115 (GK) a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katòBreste 1But doesn’t the fabric shrink when –
Breste a116116 (a) ne sɤ̀ stèga štòto ìma i takòvana a ta sa òpnat takàBreste 1It doesn’t shrink because there’s this – it holds it firm.
GK117117 (GK) dɤ̀rveno nèštoBreste 1Something wooden.
Breste a118118 (a) kɤm nè e dṛ̀veno tò e želèzno o kà mu sa vìka zɤ̀pciBreste 1To – Not wood! It’s iron. Oh, how is it called? Cogs!
Breste a120120 (a) to nazɤ̀beno nazɤ̀beno nazɤ̀beno žilèzo takòva žilèzuBreste 1It’s notched, notched, notched iron. It’s iron
Breste a122122 (a) ama ottùk ìma nazɤ̀benko nazɤ̀benko tɤkà sìtno kato nərèskənkuBreste 1but there are jagged bits, all tiny as if chiseled in.
Breste a123123 (a) i ot tùka i vɤ̀tre ìma ednò takòva ednò žilèsceBreste 1Here and inside there’s this little iron thing
Breste a125125 (a) ta sa svìva koto koto go utòriš e takàBreste 1that turns around when you open it like this
Breste a126126 (a) sa òpne ta dṛžì stègnatkoBreste 1it pulls out and holds it firm.
Breste a128128 (a) i sɤ tɤčèBreste 1and you weave.
Breste a130130 (a) da stàne ravnò da mòe da sa tɤ̀čeBreste 1So it stays flat so that you can weave.
Breste a136136 (a) əmhəm ili pa nìe si go nèšto izmìslime i sa tɤčèBreste 1Uh huh, or we invent something. And we weave it.
Breste a7373 (a) napràvi snòfkata pa tɤčè pàBreste 3makes up the warp and weaves.
Dolno Ujno a115115 (a) [laughter] a za tkan'è Dolno Ujno[laughter] And for weaving,
Dolno Ujno a117117 (a) ìmaše si razbòj kòku ot tùka do toà momčè te tekàDolno UjnoThere was a loom. As big as from here to that boy, like that.
Dolno Ujno a118118 (a) i u nègo krosnò ennòto navìeno je prèžda Dolno UjnoAnd it had beam[s], one of them with the yarn wound on it.
Dolno Ujno a119119 (a) i se nìštel'ki ìma bɤ̀rdo nabɤ̀rdila i otprèt pàk krosnòDolno UjnoThere’s the heddle, the batten, the comb-frame, and another beam in front,
Dolno Ujno a120120 (a) i ìma si sedàlka kədè ženàta sèdne i pòčne da tkàeDolno Ujnoand there’s a seat where the woman sits and begins to weave.
Dolno Ujno a122122 (a) sovèl'k'a ìma ot tùka ə na tùka de i pàk tekà Dolno UjnoThere’s a shuttle and [it goes] from here to here, and then like this
Dolno Ujno a123123 (a) i tè tekà i bùf bùf [laughter]Dolno Ujnoand then like this and whoosh! whoosh! [laughter]
Gigen a99 (a) orà kopàče̝ žetvàre̝ tɤkàče̝ da predèš da šìe̝š tuvà aGigen 1I did plowing, [we worked as] diggers, harvesters, weavers – you spin, you sew - like that.
Golica a1010 (a) pred'à i na stanɛ̀ təkɛ̀Golica 3I’d spin, and [work] on the loom thus.
Golica a1212 (a) fùrka ìmam, i pred'ɛ̀w i pred'ɛ̀ i tečɛ̀Golica 3I have a distaff; I used to spin, and I spin and weave [now too].
Golica a33 (a) kɛ̀g bìlu pu zem'ɛ̀ta gòsput' hòdelGolica 4[tell] how it was [that] the Lord walked on this earth,
Golica a44 (a) nə urɑ̀či̥t'ȅ kɛ̀k kɑ̀zəl də urɛ̀t na žèn:t'ȅ kɑ̀k kɑ̀zal da təkɛ̀tGolica 4and told the ploughmen how to plow, and the women how to weave.
Gorna Krušica a55 (a) po ùlicìte takòva sme slagàli pešk’ìrčeta tkàeme ednò vrèmeGorna Krušica 1we spread out cloths along the streets, [cloths] that we wove in the old days
Gorna Krušica a66 (a) ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčetaGorna Krušica 1from the wool from our animals. So we made cloths of this size,
Gorna Krušica a3535 (a) ɤ ama ìmaše togàva si dàrove pràe:me tə i tɤčèhmeGorna Krušica 1Uh huh. So there was [the custom of gifting]. We made gifts, we wove [them]
Gorna Krušica a3636 (a) na stanovèto ìmamè si stànove dòma i si napràime ə takòvaGorna Krušica 1on looms. We have looms at home and make them this way.
Gorna Krušica a5858 (a) nàraka nàraka sè nàraka da go napràviš da go isprèdešGorna Krušica 1By hand. You make everything by hand! You spin it,
Gorna Krušica a5959 (a) da go istɤ̀češ è tòlkafki jàˀ jà è tòlkafki krɤ̀pički pràve:meGorna Krušica 1you weave it – even this big. We made towels this big, you see?
Graševo a6060 (a) ə sus stòkite ə tɤč'ème predème sìčku rəbòtehme tugàvəGraševowith [the help of] livestock. And then we did weaving and spinning. We did everything then,
Graševo a8787 (a) əmi təčèli sme emì ìmə i izmìež vɤlnàtə ustrižèš ufcìteGraševoWe were weaving. Yes, there is [much work]. You wash the wool – you shear the sheep,
Graševo a8989 (a) nətɤčèš si kəkvòtu ìskəšGraševoyou weave whatever you want.
Graševo a9595 (a) vèče smètəš zə štò ke jə slòžiš za kìtenìk leGraševoyou calculate how you’re going to put it [on the loom] – for a fleece rug,
Graševo a9696 (a) za prèstilki le zə čèrgi le kəkvòtu ti e nužnò təvàGraševofor aprons, for rugs – whatever you need, that’s [what you make].
Graševo a131131 (a) dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀tGraševoYes, I have it. And my daughters-in-law now use – and they now weave.
Kozičino a3030 (a) pòt še e nə gərbɛ̀ t pək tugàs təč’ɛ̀hme dìgəhme h pòdəKozičino 1Your “pod” will be on your back. But back then we’d weave, and put [it] in the “pod”.
Kozičino a3131 (a) vɛ̀lnə mlògu təč’èm pr’id’èm i tə kupùəhm’e pəmùk’ təč’ɛ̀hm’e si rìzɨKozičino 1Lots of wool! We weave, and spin, and we’d buy cotton and weave ourselves shirts.
GK3232 (GK) ah pəmùčeniKozičino 1Ah, of cotton.
Kozičino a3333 (a) pamùč’eni rìzɨ səgà kupùvəme plàtnu i təč’èm ə šìjimi si rìzaKozičino 1Cotton shirts. Now we buy the fabric and weave – sew ourselves shirts.
Kozičino a3434 (a) hɑjà ut kùp’eno plàtnu pək tugàs gu təč’ɛ̀hme tùj plàtnoKozičino 1Yes, from purchased fabric. But back then we wove the fabric.
Kozičino a3535 (a) i si šìjm’i rìzɨ nə d’əcàtə nə məž’è nə sìnkit’ɛ̏Kozičino 1and we sewed shirts for the children, for the men, for everyone.
Kozičino a3636 (a) ne sɛ̀ izrəbòt’və l’èsnoKozičino 1That doesn’t get done easily.
Kozičino a3838 (a) stənɛ̀ šə təč’èš əko istəč’èš’ nà sìč’kutu tùj səgà hùstə Kozičino 1You weave [on] the loom, and when you weave a full piece, you see – now here’s a skirt.
Kozičino a3939 (a) pək tugàs mu vìkahme wrahɑ̀n’Kozičino 1[But] back then we called it “vrahan” (red-checked woolen skirt).
GK4040 (GK) mhm mhmKozičino 1Uh huh
Kozičino a4141 (a) ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èmKozičino 1We spin [the thread] from wool, and [then] we dye it, and [then] we weave it.
Kozičino b1010 (b) tùrim gu nə stanɛ̀ pòčwəme də təč’èm təč’èmKozičino 2We put it on the loom and begin to weave. We weave,
Kozičino b1111 (b) vɛ̀təkə i usnòvətə i redìm kitɛ̀ či̥ kət gù nəred’ìmKozičino 2[alternating] warp and woof, and line up the tassels. When we’ve lined it up,
RA11 (RA) i tkàela li siKruševo 3And did you used to weave?
Kruševo a22 (a) mi tkàlə səm əmi kàKruševo 3Well, yes, I wove. How [could I not]?
Gorna Krušica a44 (a) təč’èm pl’et’èmKruševo 3We weave, we knit –
RA55 (RA) vse òšte li təčèšKruševo 3Do you still weave?
Kruševo a66 (a) tə òšte əKruševo 3I still [do].
RA77 (RA) təkà li nə nə kvòKruševo 3Yes? And on what?
Kruševo a88 (a) nə stànKruševo 3On a loom.
Kruševo a2727 (a) e segà kàt priberèm š’e gu kòrdisə i stanòKruševo 3Now when we finish the picking, I’ll set up the loom,
Kruševo a2828 (a) i š’e tɤ̀kə š’ im š’e nəvlàč’im vɤ̀lnətə Kruševo 3and I’ll weave. We’ll go and we’ll card the wool,
Kruševo a3636 (a) i š’e ja dunes’èm tùvə Kruševo 3And then we’ll bring it here
Kruševo a3838 (a) š’e ja ìstəkàm də sə nàjde tkànu [laughter]Kruševo 3and weave it up, so as to have fabric. [laughter]
Malevo Hsk a130130 (a) ženɨ̀te predɤ̀t i tək təčɤ̀t məž’è̝te gl’èdət dubɨ̀təkəMalevo/Hsk 1The women spin and – and weave, and the men look after the animals.
Malevo Hsk a131131 (a) nəpròl’et məz’è̝te pòčvəd də urɤ̀t ženɨ̀te təkɤ̀tMalevo/Hsk 1In the spring, the men start to plow, and the women weave.
Malevo Hsk a132132 (a) tvà kuèt sə nəpr’è̝l’i tr’àvə də gu̥ ɨstəkɤ̀tMalevo/Hsk 1All the [thread] they’ve spun now needs to be woven [into fabric],
Malevo Hsk a133133 (a) štòt nòsehme sɨ̀čku təkànu dumàšnu sɨ̀čkite drèi b’àhə dumàšniMalevo/Hsk 1because all our clothes were home-woven, all our clothes were home-made
Malevo Hsk a136136 (a) də nəgòtv’ət nɨ̀vɨte nìj tr’àvə də sme gòtuvɨ də sme istəkàl’iMalevo/Hsk 1and get the fields ready, we have to be ready, to have finished all our weaving.
Malevo Hsk a137137 (a) v’è̝k’e tvà kvòtu ni istəkàl’i nè istəkàl’i pòčvəm’ə də rəbòtimMalevo/Hsk 1Whatever we’ve woven or not woven, we have to start work [in the fields].
VZh11 (VZh) šte stàne kato ednò vrème nàči pàk da təkɤ̀t xòrata daMalevo/Hsk 2It’ll be like the old days, people will start to weave again, to …
Malevo Hsk b44 (b) kòj še təč’è nìj šə umrə̀ nìj zə umr’è̝meMalevo/Hsk 2Who’s going to weave? We’re going to – We’ll die.
Malevo Hsk a77 (a) n’àmə kòj də təč’è̝Malevo/Hsk 2There isn’t anyone left to weave.
Malevo Hsk b88 (b) n’àmə kòj də təč’è̝Malevo/Hsk 2There isn’t anyone left to weave.
Malevo Hsk a1010 (a) tìj ni znàjət mlàtte də təčɤ̀t jàMalevo/Hsk 2These young people don’t know how to weave.
Malevo Hsk b1818 (b) siɛ̀ nìtu i mòjtə snəhà jà n’àməm dəšter’ɤ̀ ìməm snəhàMalevo/Hsk 2Now, even my daughter-in-law (I don’t have a daughter, I have a daughter-in-law)
Malevo Hsk b1919 (b) nɨ̀tu i t’à znàe nɨ̀t də pridè nɨ̀t də təč’èMalevo/Hsk 2even she doesn’t know – neither how to spin nor how to weave –
Malevo Hsk a4242 (a) də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtvišMalevo/Hsk 2[You need] to know how to do everything: to cook…
Malevo Hsk a4444 (a) i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ iMalevo/Hsk 2… and spin, and weave, and bake bread, and
Mogilica a3434 (a) gà ispredèš pàk pupàriš pr'ɔ̀lutu usnuvèž gu stòrišMogilica 1You spin it, and then you scald the yarn, then warp [the loom] and make
Mogilica a3535 (a) kəkòt ti trɛ̀və zə kəkòtu gu mìsliš'Mogilica 1whatever you need, whatever you’re intending [to make] …
Mogilica a3737 (a) hàlište prepisàci i sìčkuMogilica 1… whether it’s rugs [or] aprons – anything!
Mogilica a4949 (a) màlku pò pəràtkəu pə əgà zə hàli̥šte gu iskàvəme prepisàciMogilica 1for something less good. But when we weave rugs and aprons,
Repljana a1414 (a) uvedèmo pa àjde če tɤčèmo a no napredèmo pàk stàrete ženè napredùRepljana 3We thread it, and then we’ll weave. And then we spin again. The old women spin
Repljana a1515 (a) ot štìmɤt tòj štòto smo vadìle osnòvutu za osnòvu da vìemoRepljana 3the woof thread. The thread that we got for the warp is [what] we wind
Repljana a1616 (a) na krosnòto a tòj pɤk stìm ga zovèmo sìtnotoRepljana 3on the beam, but “woof thread” is what we call the tiny stuff
Repljana a1717 (a) onò pa za potkàvu za klàšn’ete da pretɤčèmoRepljana 3what [we use] for the woof [for when] we weave the homespun.
Repljana a1818 (a) pa tegà àjde istɤčèmo ga ò iskàle smo klàšn’eRepljana 3And then we weave it all up. Ah, now we’ve woven the homespun!
Repljana a5151 (a) svè od vḷ̀na vrèče àjde če tɤčèmo vrèče da zakàramo žìtoRepljana 3Everything from wool. Bags – let’s weave bags to carry the wheat,
Repljana a5252 (a) da zakàramo kukùrus na vodenìcutu i tòj smo tkàle vrèčeRepljana 3to carry corn to the mill, and such. [Yes,] we wove bags
Repljana a5858 (a) vrèče če tɤčèmo vrèče taRepljana 3Bags. We’ll weave bags, and –
Salaš a249249 (a) mòže da e imàl kòj e bìl bogàt pa si istɤčèSalašMaybe whoever was rich had them, would weave them for himself,
Srebŭrna c144144 (c) tès klèčki upənɤ̀vət kət gu prətəč’èš tùj n’èštu pòčvəš drùguSrebŭrna 2These sticks keep up the tension. When you finish weaving one thing you start another.
Stakevci f6666 (f) platnò istə̥čèmo tòpi se tòpi se pa se trèStakevci 4We weave the fabric, [then] it soaks. It soaks and then gets rubbed –
Stalevo a6666 (a) gà gu təč’èš tùriš rudàn’e nəsùč’eš məsùr’etuStalevo 1When you weave you set up the spinning wheel, and twist [thread] onto the bobbins,
Stalevo a6767 (a) i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kəStalevo 1and – and throw the shuttle, and weave! Everything was woven by hand.
Stalevo a7474 (a) səbìrəj gu gà z’èmeš də tkàeš tùrejStalevo 1you gather it together. And when you start to weave, you put [the yarn]
Stalevo a7575 (a) nə vrʌ̀t’k’it’ȅ rudàn’ ìmə məsùr’eStalevo 1onto the rotating frames. And there’s the spinning wheel, the bobbins –
GK7676 (GK) tè ama za kvò na masùre go navìvateStalevo 1So they – but why do you wind it onto bobbins?
Stalevo a7777 (a) nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtəStalevo 1You wind it onto the bobbins, and you’ve got a shuttle to throw through the “shed”
Stalevo a7878 (a) hʌ̀ nə tùkə hʌ̀ nə tàm hʌ̀ nə zə utkàešStalevo 1[on the loom]. First to here, then to there, and then to – you’ll weave.
GK7979 (GK) əhə znàči masùretu go slàgaš na kakvò go slàgašStalevo 1Aha. So you put the bobbins – what do you put the bobbins on?
Stalevo a8080 (a) məsùr’e nə snuvàlkəStalevo 1The bobbins [go] on the shuttle.
Stalevo a8282 (a) snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’eStalevo 1There’s this special shuttle, and inside it there’s [a place where] – you put the bobbin
Stalevo a8383 (a) i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàjStalevo 1and you fasten it down, and then – throw and weave!
GK8484 (GK) s kvò go zakòpčuvaxteStalevo 1And what did you fasten it down with?
Stalevo a8585 (a) kl’ɛ kl’è̝čkə̥̥ təkɤ̀u tòj si ìmə drəfč’è nə nə snəvàlkətə̥ kàtuStalevo 1Um – a stick, a little piece of wood on the shuttle, like –
Stalevo a8686 (a) təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkòStalevo 1It’s a wire. And [the spool] sinks down here inside [on it] and you’ll –
Stalevo a8787 (a) zə gu zəkòpčiš i fʌ̀rl’əj rəhàt’ v’è̝ke kəd’èt ìskəšStalevo 1you’ll fasten it down, and throw, wherever you want. Easy!
Stalevo a102102 (a) səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàkStalevo 1I’ve warped. So you warp, and then you’ll roll it onto the warp beam again.
GK103103 (GK) kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvataStalevo 1How do you warp, after you take it from warp [threads]?
Stalevo a104104 (a) nə kəlàme e nəsùkənuStalevo 1It’s wound onto spools,
Stalevo a106106 (a) i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətəStalevo 1and put onto this, onto the warp,
Stalevo a107107 (a) i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əšStalevo 1and when each thread is pushed through, you pull, pull, and wind [it].
Stalevo a108108 (a) kəd gu usnuv’èš z’èmeš krusnòtuStalevo 1Then when you [are ready to] warp, you take the warp beam
Stalevo a112112 (a) o ìmə prʌ̀čki kəlàmetu̥ nəvr’èni kəlàmet sə təkà nəv’èždət iStalevo 1There’s sticks, and spools pushed [onto] the sticks, and they thread it like this
Stalevo a113113 (a) tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòluStalevo 1here a spool, there a spool, in a row all the way down,
Stalevo a114114 (a) i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpkiStalevo 1and you’ll push them into a board, it’s got holes in it,
Stalevo a115115 (a) i s nèhi zə snuv’èšStalevo 1and you warp with it.
Stalevo a169169 (a) nətìsniš nə tàə utòriStalevo 1Press down on that one, it opens –
IV170170 (IV) drùguStalevo 1The other.
Stalevo a171171 (a) əku è dɨ̀m’ətnu č’è̝t’er’ č’è̝ter nɨ̀ti sʌStalevo 1If it’s four-ply, there are four. There are four thread lines.
IV172172 (IV) čètiri pòdnožkiStalevo 1Four foot-pedals.
Stalevo a173173 (a) pod pòdnuški i zə gi sm’ɛ̀n’əš dɨ̀m’etnu zə tkàišStalevo 1Foot-pedals. And you alternate them when you are weaving four-ply.
GK174174 (GK) əhə za drùgoto za lìtotoStalevo 1And for the other one? For two-ply?
Stalevo a175175 (a) pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjəStalevo 1That one [is] with two, two, two foot-pedals. And I weave.
Stančov Han a3636 (a) әmi tɤ̀j sәs vɤ̀lnenu c’àlutu vɤ̀lnenu tәkànu dumàšnu iStančov Han 1Well, it’s – woolen, the whole of it, wool woven at home,
PSh4242 (PSh) tì znàeš li da tәčèš takòvaStančov Han 1Do you know how to weave these things?
Stančov Han a4343 (a) dә tәkɤ̀Stančov Han 1To weave? Me?
PSh4444 (PSh) dàStančov Han 1Yes
Stančov Han a4545 (a) ò kòlku sәm tәkàlә nә dәštirìti oStančov Han 1Oh, how much I’ve woven for my daughters! Dowries –
Stančov Han a4747 (a) čeìzi e tùkә gu tәčèhmi mnògu čeìzi nə nə dicàtəStančov Han 1We used to weave many dowries here for the children,
Stančov Han a4848 (a) nə mumìčetətə̥ təčèhme ba sìčku i plәtnòtu sìčkutu sìčkutu sә tәčèšiStančov Han 1for the girls. We wove everything, you know? Fabric, everything. All was woven [by hand].
Stančov Han a4949 (a) rìzә dә upirèš sìčku sә tәčèši sìčku jà či i sigà s’àStančov Han 1A shirt to wash – everything was woven, everything. Yes. But now – [Even] now
Stančov Han a7070 (a) stànuvi dv’è təkòs tùkə s nìštilki tùkә utpr’èt s’èdniš si tùkәnәStančov Han 1[Of] looms, there are two [pieces], with the heddle here in front. You sit here
Stančov Han a7171 (a) i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krәStančov Han 1and you throw this way, throw that way, and the feet –
Stančov Han a7272 (a) krәkàtә tùkә ìmәš krәkà mɤ̀rdәš krәkàtәStančov Han 1Your feet are here, and you move your feet.
PSh7373 (PSh) na kəkvò se postàvət krakàtaStančov Han 1And what do you put your feet on?
Stančov Han a7474 (a) də dɤ̀rvini dɤ̀rvini tәkòs ə nәpràeni stәpәlcà i stɤ̀piš nә n’èguStančov Han 1On these wooden – these pedals made of wood. You step on it,
Stančov Han a7575 (a) i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pəkStančov Han 1and when you step on the foot [pedal], and ooh! and ooh!
Stančov Han a7676 (a) nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùduStančov Han 1and you [push] like this and like this, it becomes fabric. Wonderful!
PSh7777 (PSh) a kat stɤ̀piš nə nə tìja stɤpɤlcà kakvò pràvət kakvò stàvašeStančov Han 1And when you step on these pedals what do they do? What happened?
Stančov Han a7878 (a) utvàr’ә sә tə tò i nәv’èdenu abèStančov Han 1It opens up – that [which] has been threaded [onto the warp],
Stančov Han a7979 (a) d’èt si gu nәv’èždәxmi nìj sìčku sә nәv’èždәStančov Han 1[the way] we [ourselves] threaded it. [The warp] is all threaded [and ready]
Stančov Han a8080 (a) kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùjStančov Han 1And when you step here like this, it opens up, this [thing] we call the “shed”.
Stančov Han a8181 (a) utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәsStančov Han 1It opens up for the yarn –it does it like this. So it opens up, and with –
Stančov Han a8282 (a) m’ètniš sәs suvàlkәtә istɤ̀k təčèš nә tɤ̀j i sәz drùgijә kràkStančov Han 1you throw the shuttle, and you – you weave with that. And with the other foot,
Stančov Han a8383 (a) kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmiStančov Han 1when you step again on it – We used to weave [on looms] with four foot [pedals]
Stančov Han a8484 (a) i sәz dvà kràkә tәčèhmi dàStančov Han 1and we also used to weave [on looms] with two foot [pedals]. Yes.
Stančov Han b77 (b) plit’àx prid’àx təčàhStančov Han 2I used to knit, I used to spin, I used to weave.
Stančov Han b1212 (b) də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš iStančov Han 2to – Back then it was the distaff. The distaff, and you’ll spin and you’ll weave and –
Stančov Han b1414 (b) i i zìmata kvòtu pr’èduxmi nəgləsìxmi zə zə təkàni Stančov Han 2and in the winter, we got what we’d [already] spun ready for weaving.
Stančov Han b1515 (b) ə dubr’è əmə svikɤ̀rvətə kàe ɤ t’à utìdi s ufc’èti Stančov Han 2O.K. then. My mother-in-law says – she went out with the sheep –
Stančov Han b1616 (b) pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀təStančov Han 2and she said, “[Young] bride, you take this and wind it onto spool frame
Stančov Han b1717 (b) nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx guStančov Han 2on the spools, and [then] we’ll warp it.” And I untwisted it [and]
Stančov Han b1818 (b) nəgləsìx nə kəlmukànt’i i dud’è si dòjdi t’à Stančov Han 2arranged it for the spools. And by the time she came back
Stančov Han b1919 (b) às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlkaStančov Han 2I had warped it [already]. And when she came [she said] “Ah me, bride!
Stančov Han b2525 (b) na stənɤ̀ t’à kài məri bùlka tì kəd gà či li [laughter]Stančov Han 2onto the loom, she said, “Goodness, bride, when you – it’s as if [laughter]
Stančov Han b2626 (b) stò gudìni si təkàlə [laughter] rèku ìmələ səm màjkə də mə ùči [laughter] Stančov Han 2you’ve been weaving for a hundred years!” [laughter] I said, “I had a mother to teach me!”
Šumnatica b245245 (b) [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčkuŠumnatica 3[laughter] There’s a lot of looms. We weave rugs, we weave everything.
Sŭrnica a1010 (a) dud’è puupr’əd’èš’ l’ənɤ̀ dud’è puutəč’èš’ dud’è si nəpràviš’ plàtnuSŭrnica 2until you spin up all the flax, do all the weaving, make fabric
Sŭrnica b1616 (b) təkɤ̀t dumàšnu plətnòSŭrnica 2They weave homemade fabric.
Sŭrnica a1818 (a) dumàšnu plàtnu lè s n’ègu sə zənimàvəme Sŭrnica 2Homemade fabric. You know? That’s what we were busy with.
Sŭrnica a135135 (a) màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə Sŭrnica 2… so that it gets a little stiff. And then you put it on the warp
Sŭrnica a136136 (a) ə drùgutu pək təč’èš’ zə vɤ̀təkSŭrnica 2and the other [= non-stiffened yarn] you weave as the woof.
Sŭrnica a137137 (a) pu č’itìrəsi pu pedes’è m’ètrə səm istkàvələ dumàšnə həbɤ̀ č’ɤ̀rnə Sŭrnica 2[In my time] I would weave forty or fifty meters of coarse black homespun at a time
Sŭrnica a177177 (a) i istəč’èš’ si əbìte b’àlətə č’ɤ̀rnətə turbìteSŭrnica 2And you weave up black and white coarse homespun [for] bags
Sŭrnica d154154 (d) stàn kətu ìməme n’è təč’ème kətu ìməme rudàn də prid’èmSŭrnica 3If we have a loom we don’t weave, and if we have a wheel for spinning
Sveta Petka a2929 (a) tùriš usnuvèšᵊ i nәr’èiš nә nèko vìkamè go e takìva dɤ̀rva dɤ̀rveniSveta Petka 1and put it to warp it, and arrange it on these, what we call these wooden –
Sveta Petka b3030 (b) na razbòjeSveta Petka 1On the loom.
Sveta Petka a3131 (a) vìkamè go krosnàSveta Petka 1We call them beams.
Sveta Petka a3333 (a) i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’Sveta Petka 1And you wind it up and put it on, and weave.
Sveta Petka a5353 (a) i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊSveta Petka 1And that’s [that part]. You begin to weave it, to make it into patterns.
MM5454 (MM) e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž zaSveta Petka 1So tell me now how you weave [fabric] for a shirt, [and how] you weave for –
Sveta Petka a5555 (a) za rìza n’èmәSveta Petka 1[We] don’t [weave] shirts.
Sveta Petka b5656 (b) n’àma rìza rìza ne tɤč’èmSveta Petka 1No shirts. We don’t weave shirts.
Sveta Petka a5757 (a) sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvәSveta Petka 1We only [weave fabric] for aprons, only for coverings, and such.
MM7474 (MM) takà e dobrè a šàrkite kòj ti kàzva kàg da gi tùrišSveta Petka 1O.K. then. [When you weave] who tells you how to arrange the patterns?
Sveta Petka a7575 (a) bojadžìja bojadžìja fànem sà ut š’àrkitè iSveta Petka 1The dyer, the dyer. We look at the patterns and
Sveta Petka a7676 (a) t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcəkSveta Petka 1one [of us] looks at [what] another one [does], and arranges [the threads] that way.
Sveta Petka b7777 (b) pr’èždətə pr’èždətəSveta Petka 1The yarn, the yarn …
Sveta Petka a7878 (a) pr’èždətà si gl’èdə iSveta Petka 1She looks at the yarn and –
Sveta Petka d7979 (d) pr’èždətə kəkvàt si tùrišᵊ ə kətSveta Petka 1At the yarn the way you put it on [the loom]
Sveta Petka b8080 (b) rəzlìčnəSveta Petka 1… different [colors].
Sveta Petka d8181 (d) rəzlìčnə pr’èždəSveta Petka 1Different [colors] of yarn …
Sveta Petka d8383 (d) kəkvàtu ujdìsuvə nə təvàkə i si gu š’ərìš’Sveta Petka 1... so as to fit the pattern, and then you follow it.
MM8484 (MM) znàči tì si rešavaš tòj tiSveta Petka 1So you decide for yourself. He – do you –
Sveta Petka a8585 (a) dàSveta Petka 1Yes.
MM8787 (MM) tòj š ti bojadìsaSveta Petka 1[So then] he’ll dye it for you,
MM8888 (MM) ama tì kàg da tùriš kojà šàrka kɤdè da bɤ̀deSveta Petka 1but you [decide] how to place it, which pattern goes where.
Sveta Petka a9191 (a) vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno Sveta Petka 1We call it [like this]: here’s the red, here’s the green,
Sveta Petka a9292 (a) ɛ̀to gi è tùka ìma è təkìva sìniSveta Petka 1And over here, here’s the blue ones.
MM9595 (MM) aha tovà vèče ot tèbe zavìsi Sveta Petka 1So it all depends on you.
Sveta Petka a9696 (a) dà od jakɤ̀lo ti [laughter]Sveta Petka 1Yes, on your brain [laughter].
Sveta Petka a160160 (a) tə də e imàlu f gulɛ̀mi vɤ̀lni əmi tò zbìrəSveta Petka 1… to have produced a lot of wools. So you have to collect it
Sveta Petka a161161 (a) zə ədnɤ̀ gudìnə əlì zə dvè tugà gu nàtč’iSveta Petka 1over a year, or two. And then – weave it all!
GM9393 (GM) əm tì tɤčèš liTihomir 1So, do you weave?
Tihomir a9494 (a) tač'èmTihomir 1[Yes,] I weave.
Tihomir a9696 (a) č'e ɤf ɤv gr'èbene s nìtᵚi tač'ème ga snav'ème snav'è saTihomir 1Well, with the comb, the heddle, we weave, we set the warp. The warp is set.
Tihomir a9898 (a) agà se pàk navìje na krosnòTihomir 1Then you wind it up again on the beam
Tihomir a9999 (a) agà gu pàk vd'èneš vɤf nìtᵚi i v gr'èbeneTihomir 1And then you thread it again, the heddle, the reed comb –
Tihomir a101101 (a) i pòsle gu klàdeš af stanàte tač'èš Tihomir 1And then you put it onto the loom, and you weave.
Tihomir a102102 (a) tɔ̀č'em i jɛ̀ mòž'em da tɔ̀č'emTihomir 1I weave – I know how to weave (you know).
Tihomir a179179 (a) zat'ɔ̀gneme sedì krosnòto sedì tač'ème pa mnòga tač'èmeTihomir 1to fasten it tight, the beam sits [in place]. There it is, we weave. We weave a lot!
Tihomir a181181 (a) pa mnòga dèn':e tač'èmeTihomir 1We weave for many days!
GK182182 (GK) za kakvò tačàxte za kakvò osvènTihomir 1What did you weave [the fabric] for? What, besides –
Tihomir a183183 (a) za pòstel'ki rìzᵚi vɔ̀tre da nòsime tkànɯ rìzᵚiTihomir 1For coverings, for shifts to wear inside, woven shifts
Tihomir a184184 (a) tkànɯ rìzᵚi da nòsme u tɤ tɤ tač'ɛ̀me takvᵊìnkɤ ràbutᵊiTihomir 1shifts [that we wove] in order to wear. These are the kinds of things we weave.
Tihomir a185185 (a) da t kàž'e li erbiti tkànɯ l'èTihomir 1Let me show you. Here, every bit of this is only woven.
GK186186 (GK) tovà e tkànoTihomir 1This is woven?!
Tihomir a187187 (a) tkàno jeTihomir 1It’s woven.
GK188188 (GK) hà mnògu tɤ̀nkoTihomir 1Wow! Very finely [woven]!
Tihomir a189189 (a) na stanà na stanà jà ti pò tènka [unclear]Tihomir 1[All] on the loom, on the loom – yes! And [there’s] even finer than that. [unclear]
Tihomir a265265 (a) deš'èkɯ tač'ème č'èrgᵚɨ mnògo ràbatᵊi tač'èmeTihomir 1We weave carpets, rugs – we weave lots of things.
Tŭrnjane a2323 (a) ama bàbičkite sa prèle za osnòva pa sme si tkàleTǔrnjane 2but the grannies have spun it for the warp, and then we’ve woven.
Tŭrnjane a2626 (a) za postìlki na krevàta nè e imàlo i po zemjàta da poTǔrnjane 2… to spread on beds. And there weren’t [things to spread] on the ground.
ED2727 (ED) a za tɤkàneto a sə se ispòlzva nalì osnòva i vɤ̀tɤkTǔrnjane 2So for weaving they use the warp, right? And the woof.
ED2929 (ED) a osnòvata mòže da eTǔrnjane 2And the warp can be …
ED3131 (ED) ot kḷčìšta da rečèm ot əTǔrnjane 2… [made] from tow, let’s say, from, uh –
ED3333 (ED) ot konòp a mòže da e ot vɤ̀lnaTǔrnjane 2from hemp – and it can be from wool –
Tŭrnjane a3434 (a) әm nè konòpenoto si e sàmo ot konòpTǔrnjane 2Ah, no. For hempen [fabric] it can only be from hemp.
Tŭrnjane a3636 (a) a za vḷ̀nata sàmo od vḷ̀nata sa tɤčɤ̀tTǔrnjane 2And for wool, they can weave only from [a warp made of] wool.
Tŭrnjane a3737 (a) vɤ vɤ vabìte togàva zaTǔrnjane 2and then [the kinds of] felt, for …
Tŭrnjane a4444 (a) dà koto se istɤkɤ̀t sɤ dɤdɤ̀t na vajàvica kàzvameTǔrnjane 2Yes. And after it’s woven, it’s given to the fulling mill, [as] we call [it] …
ED5959 (ED) tì tkàla li siTǔrnjane 2Have you done weaving?
Tŭrnjane a6262 (a) tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litòTǔrnjane 2I’ve woven by “navotki” (patterns), and I’ve woven what we call two-ply
Tŭrnjane a6464 (a) i četvòrno s čètiri nìštelnika z dvà nìštelnika z dvà nìštelnika litòTǔrnjane 2And four-ply, with four heddles. With two heddles – two heddles is two-ply.
Tŭrnjane a6666 (a) s čètiri nìštika nìštelnika četvòrnoTǔrnjane 2With four heddles it’s four-ply.
ED6767 (ED) a po prèpis tɤkàla li siTǔrnjane 2And you’ve woven according to a “prepis” (pattern)?
Tŭrnjane a6868 (a) i tәkàla sɤm navòtka tovà navòtka se kàzvaTǔrnjane 2I’ve woven by a “navotka” (pattern), it’s called “navotka”.
Tŭrnjane a7070 (a) tkàla sɤmTǔrnjane 2I’ve woven [that way].
Tŭrnjane a7272 (a) i sɤm navadàla mòjta màjkaTǔrnjane 2and I’ve done weaving by patterns. My mother…
Tŭrnjane a8080 (a) navadàla sɤm navadàla sɤm tkàla sɤm sàmo čeTǔrnjane 2I’ve woven by a pattern, woven by a pattern, except that
Tŭrnjane a8181 (a) ne sɤ̀m moža umejàla ne sɤ̀m znajàla da si prevṛ̀zvamTǔrnjane 2I couldn’t – I didn’t know how to tie it on.
Tŭrnjane a8282 (a) nalì koto go osnovèš i tùriš na krosnòto da go prevṛ̀žešTǔrnjane 2You know, when you warp it and put it on the beam, to tie it on.
Tŭrnjane a8383 (a) svekṛ̀va mi i màjka mi sa mi prevṛzvàleTǔrnjane 2My mother-in-law and my mother would do that for me.
Tŭrnjane a8585 (a) i go zatačɤ̀t màlkoTǔrnjane 2And they would start the weaving a bit,
Tŭrnjane a8787 (a) edin pɤ̀t dvà pɤtiTǔrnjane 2One time [through], two times [through],
Tŭrnjane a8989 (a) da pòčnemTǔrnjane 2For me to begin.
Tŭrnjane a9191 (a) sɤm bilà mlàdaTǔrnjane 2I was young!
Vladimirovo a1616 (a) istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovàVladimirovo 3We weave that into fabric, and put [it] – on this
Vŭrbina d8484 (d) ut stànuvi si gi tkàeme n’èVŭrbina 4we do all the weaving ourselves, on the [old] looms.