flour

Leštak 2

59 (d) i h stàne bràšnu nə də peč’è lɛ̀p
and it becomes flour so you can bake bread.

Malevo/Asg 1

20 (a) č’i pòsle jə um’èsim pàk s màlku brəšnò
And then we thicken it with a little flour

92 (a) gà gu nəlì segà bràšnu kətu z’ʌ̀meme tə gi um’èl’eme ž’ìtunu
When it – you know, when we take and grind the wheat [to make] flour

93 (a) i nvà bràšnu stàn’e pò lòšu ne mòž’e də sə m’èli
the flour [from it] comes out worse. You can’t grind –

Malevo/Xsk 1

261 (a) əgà dunesɤ̀d brəšnòt uts’è̝eš ìməš sɨ̀tu
When they bring [home] the flour, you sift [it]. You’ve got a sieve, you’ve got

Mogilica 3

104 (a) zbìrəh f ədnà kòfə brəšnò kəkòtu e kərtòfi nɛ̀kvu kənàtə ìmə
I used to put together flour, whatever, some potatoes, whatever there is, into a pail,

Oborište 1

13 (a) mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Well, how do we make it?! I heat up [some] water, I sift out

14 (a) brašnòtu i i kvàsᵊ sə si ìmaše i zamèsa s kvasɤ̀
the flour and – there was leavening – and I knead it with leavening

Subscribe to flour

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut