hinnies

Leštak 3

56 (e) i pùsnət ə pùštət tugàvə kunète kòn’e li kətɤ̀re li nezəvìsimu
and then they start up the horses – horses, hinnies, it doesn’t matter –

Markovo

40 (a) prudàdəjme idìn kətɤ̀r prudàdəjmi si fc’èti i nəpràvihme èj tàə kɤ̀štə
We sold a hinny, and we sold our sheep, and we built this house here;

Stančov Han 3

29 (c) četìrisi čìftə kɤtɤ̀ri kɤtɤ̀ri znàiš li gu kvò e kɤtɤ̀r
and forty pairs of hinnies. Hinnies – do you know what a hinny is?

30 (c) kɤtɤ̀r i ut məgàrə̥tu pò gul’àmu zdràvi živòtni čilìčeni
A hinny is bigger than a donkey. Strong animals, [strong as] steel.

Subscribe to hinnies

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut