snow

Brŭšljan 1

83 (a) nə nə snegɤ̀t nə dəždɤ̀t nə priròdətə
in – in the snow, in the rain – “au naturel”.

84 (VZh) [Как се казва когато вали сняг и дъжд?]
[What do you call it when it rains and snows both?]

85 (a) zətùj sn'àk i dɤ̀š kugàtu vəlì mu vìkəme xləpàvicə nìe
So when it snows or rains we call that sleet.

86 (a) sn'àk i dɤ̀š vəlì də kàž'em sìl'ni vəl'èž'uve
[When] it snows or rains, let’s say heavy precipitation,

87 (a) təkìvə stud'ènu vr'ɛ̀metu i mu vìkəme xləpàvicə č'e xl'èpi
cold weather like that, we call that sleet because it “sleets”.

88 (VZh) [Ако имаше сняг изкарвахте ли овцете?]
[Did you take the sheep out when it snowed?]

89 (a) ku e màlək snegɤ̀t òdene òdene tə gi kàrəne ufc'ète də
If there’s not much snow we kept walking, and made the sheep

90 (a) də ròv'ət zəštòtu ìnəč'e n'èməš'e gu tuvà zəjrè
root [for food], because otherwise – there wasn’t any grain

Eremija 5

103 (c) kàčat nagòre ednìte xàjde baìra gòre planinàta snegò dèka tṛl'àsva
some were climbing: “Let’s go [to] the hills, the mountains, piles of snow.”

105 (c) tàm ìma sè snèk stùt mèčkite si gàždaa vùcite vìjat
Up there it’s all snow, cold! Bears are prowling, wolves howling –

Subscribe to snow

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut