yogurt

Malevo/Asg 1

22 (VZh) [Как се казва на гъстото мляко?]
[How do you call “thickened milk” (yogurt)?]

23 (a) čʌ̀stu ml’àku
“Thick” milk.

26 (VZh) [Как се прави?]
[How do you make it?]

27 (a) əmi pràvi se təkà vərìme si ml’àku̥tu pr’àsnu
Well, like this. We boil up fresh milk,

28 (a) ustàim gu màlku də puisc’ìne i pòsle gu putkvàsim
set it aside to cool a bit, and then add starter

29 (a) səs màlku kìsəlu ml’əkò mu slòžim’e vəf ə rəzbìjeme gu
– a bit of yogurt. Then we put it in a – We beat it

30 (a) i gu zəvìjeme vəf sədʌ̀t f kujètu gu kvàsim
and then wrap up the pot in which we will cause it to ferment.

31 (a) i tugàvə si stàvə čʌ̀stu
And then it becomes “thick”.

Malevo/Xsk 1

276 (a) f ədnò gɤ̀rte i kugàt stàn’ nə nə kìs’əlu ml’àku
into a pot, and when it turns into yogurt,

Pavelsko 2

1 (a) č’ʌ̀stu ml’àku
“Chŭsto (thick)” milk (= yogurt).

2 (VZh) àjd da mi kàeš kàg go pràviš
So tell me how you make it.

3 (a) əmi č’ʌ̀stunu ml’àku šə izduìm kràvətə š’ə svər’ìm ml’əkòtu
Well, for yogurt [first] we’ll milk the cow, [then] we’ll boil the milk

4 (a) i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
and when it cools a little, we’ll put it in a pot or something

5 (a) ədnò vr’ème gu slàgəhme fəf gʌ̀rnetə
in the old days we used to put it in earthenware jugs –

6 (a) i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
So we put it in [the pot] and we add starter start to it. That’s from

7 (a) drùgu gɤ̀stu ml’àku mu tùrim ednʌ̀ ləž’ìcə pòtkvəs i sə putkvàs’uvə
another [batch] of yogurt. So we put in a spoonful of starter, and it ferments.

Pavelsko 4

31 (VZh) [Как се прави често мляко?]
[How do you make yogurt?]

32 (b) zə čə čʌ̀stunu ml’àku du ìməhme kràvi dujɛ̀hme gi dujɛ̀hme kràvine
For yogurt you – we had cows, we milked them. [First] we milked the cows

33 (b) š’e gi svər’ìme š’e gu ustàim də sə ist’ìn’e màlku
[Then] we boil [the milk] and leave it to cool a bit.

34 (b) š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se stìnəlu li e ne lì e
We’ll touch a finger to it to see if it’s [sufficiently] cooled or not.

35 (b) pərl’ìvu ku gu slòžiš to e stàne pəràti̥ku n’èmə
If you put [the starter] in when it’s [too] hot, it won’t be good, it won’t –

36 (b) səsìčə sə
It curdles.

37 (b) səsìčə sə i putkvàsiž gu š’e z’èmeš’ fəv burìlutu də sìpež
It curdles. You put the starter in. [Then] you take it and pour it into the churn

38 (b) də gu bʌ̀rkəš maslò š’e iskàrvəš təkà
to mix it up, and get some butter [out of it].

Subscribe to yogurt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut