à

Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where à appears

Markovo: 4 - ni sɤ̀m rud’ènə à f tàə nìj gə pràime səz d’àdutu̥
Kruševo 1: 72 - pə t’à kàzvə à sìč’ki kàzvə dùməm puupràvi lì sə màlku
Šumnatica 2: 3 - à predì ku bèše n’è n’e n’èmə də və pùsnət
Stalevo 2: 61 - à əm fəsul’ i bəlgùr’ urɨ̀s prài kàš’i kartòfi patləž’ɛ̀n’e sɨ̀čku
Stikŭl 1: 13 - a jɛ̀ səm budəlɛ̀stə stànələ sìn jɛ̀ səm usəmdesè i trì gudìne
Sŭrnica 3: 136 - à à èj tvà ə
Sŭrnica 3: 136 - à à èj tvà ə
Sveta Petka 1: 24 - à tәkà tәkà gu predèš’
Drjanovec 2: 4 - rèkuw à t’à tɤ̀s ràptɤ n’àɤ a stàni sìn’ tɤ̀j
Nasalevci 2: 14 - à dà ama nò čùje tèje dùme i pisùje

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut