ìməše

Meaning: 
exist
Verb form: 
impf
Lexeme: 

Lines where ìməše appears

Kolju Marinovo 5: 43 - ud nàs màlku pò nədòlu ìməše i ču̥šmɤ̀ s ùbavə vudɤ̀
Golica 6: 1 - dud’è ìməše bɑ̀ba ìməše sičko mɑ̀ndžə nəgòtvi nəjədèm sɛ sədìm
Golica 6: 1 - dud’è ìməše bɑ̀ba ìməše sičko mɑ̀ndžə nəgòtvi nəjədèm sɛ sədìm
Golica 6: 6 - f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 2: 71 - ìməše pòs ìməše sr’àdə p’è̝tək pòs ìməše pək pək segà
Stalevo 2: 71 - ìməše pòs ìməše sr’àdə p’è̝tək pòs ìməše pək pək segà
Stalevo 2: 71 - ìməše pòs ìməše sr’àdə p’è̝tək pòs ìməše pək pək segà
Prestoj: 12 - ə pistìlə z’èmə sə t’è ìməše idnì təvì gulèmi təvì bəkɤ̀reni
Sŭrnica 3: 168 - sìč’ku ìməše nəs’àkəde

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut