čəsɤ̀

Meaning: 
hour
Gender: 
m
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where čəsɤ̀ appears

Bangejci 2: 73 - kòlku t'i stànə čəsɤ̀
Bangejci 2: 74 - pèt čəsɤ̀
Bangejci 2: 76 - pèt čəsɤ̀ biz dèsit
Bangejci 2: 78 - zə kò ti e čəsɤ̀
Černovrŭx: 20 - i kəm dvà kəm jid'ìn čəsɤ̀ tr'àbvə də sə zəvɤ̀rnət
Gigen 2: 10 - ne è za čùdo i stuìm dukadɛ̀ idinàez dvanàes čəsɤ̀
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut