hòrətə

Meaning: 
people
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
pl

Lines where hòrətə appears

Golica 4: 1 - amən kɑ̀zwat hòrətə n'èməlu gòsput' gòsput' enò wr'ɛ̀me pu zem'ɛ̀tə vər'àl
Golica 2: 35 - stɑ̀rijə izìk n'e guwòr'ət hòrətə
Malevo/Xsk 2: 46 - təkà sə ž’è̝nehə hòrətə enò vr’è̝mi
Malevo/Xsk 1: 50 - sigɛ̀ hòrətə zə sə iz’ədɤ̀t zəvisl’ɨ̀vɨ zəvɨ̀ždat sɨ ùžəs
Malevo/Xsk 2: 96 - əmə na s’èlu du kɤ̀sno rəbòt’ət hòrətə dè
Kralevo 2: 83 - pòvečetu sə prof’èsure i hòrətə
Kralevo 2: 91 - hìtri hòrə ìkəm siɛ̀ inò vrè̝mə b’àhə hòrətə pò pròsti
Kralevo 2: 122 - tìjə si pɨ̀jət rəkìjcə i vɨ̀nce si pɨ̀jət hòrətə [laughter]
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 3: 32 - nà vɤ̀ri gl'èdəj də vìdim kò pràət hòrətə utìde nədòlu
Huhla 3: 36 - tùku hòrətə zəgrìzəhə nə tòu d'èn tə d'è utìde vɤ̀l'ču
Huhla 3: 37 - tàno tə tì zəštò pùskəš vɤ̀lču hòrətə gl'èdət də sə rəstùri səvà
Huhla 5: 41 - kvò stànə s'àkutri rìbətə kət hòrətə
Huhla 5: 42 - hòrətə ne bìvət i rìbətə ne bìvə
Huhla 2: 42 - pri hòrətə əmə kò də pràə fkɤ̀šti si š'ètəm
Zabernovo: 28 - vdèsnu fl’àvu utìvəš ìmə utrìenə utɤ̀pčenə ut hòrətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut