kàzvə

Meaning: 
say
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where kàzvə appears

Garvan 1: 2 - kət pòčniš zàsefki sə kàzvə, təkòzvəš
Garvan 1: 6 - ut d'ètu j zgudenìku d'è sə kàzvə
Garvan 1: 14 - drèškətȁ ə tɤ̀j ə tùj drèškə sə kàzvə ə
Garvan 1: 25 - blànə sə kàzvə tɤ̀ e tò tɤ̀j kòžə pàk amə
Garvan 1: 68 - s'ètn'e v'èči̥ ti gi ismɤ̀kvə i kàzvə v'èč'e
Garvan 1: 80 - à e tɤ̀j kət pòčniš əltàru dètu izlìzə pòpu əltàr sə kàzvə
Garvan 1: 201 - tùj sə kàzvə prist'ìlkə əmə l'ešt'àu b'àlu mərukìn sə kàzvə
Garvan 1: 201 - tùj sə kàzvə prist'ìlkə əmə l'ešt'àu b'àlu mərukìn sə kàzvə
Mogilica 1: 14 - ɛ təvà dòlu kàk se kàzvə
Mogilica 5: 79 - əku pomenè predì t'àh n'ɛ̀koj as i t'à kàzvə stàrite
Mogilica 5: 98 - stàrecə gu n'àma t'à zašto kàzvə stàrčesù
Mogilica 5: 107 - rəzbìrəš li mə pàk kàzvə stàrecə
Mogilica 5: 143 - zatùj kàzvə sinɤ̀s
Godeševo 4: 14 - n'àki təkà əmə n'àkuj gu pək kàzvə še gu fpr'àgə
Kruševo 2: 21 - əsib'è kàzvə [sigh] nà ti màlku màs i v'èč'er' kàzvə
Kruševo 2: 21 - əsib'è kàzvə [sigh] nà ti màlku màs i v'èč'er' kàzvə
Huhla 4: 9 - ìməne nìvi mnògu òt' kòj kàzvə če nìe n'àməne nìvi
Huhla 1: 15 - metlìte s'èmeto kàzvə se s'up'urg'è
Huhla 1: 40 - tòj n'àməše lùk tòj kàzvə dròbene kurmìt'ə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut