mɤ̀š

Meaning: 
man
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where mɤ̀š appears

Mogilica 5: 105 - stàrecə nèhin mɤ̀s e bìl ùnee stàrijə də rečème
Mogilica 5: 106 - əku e nè bil mɤ̀š bìl hi e dèdu
Huhla 5: 44 - nè mòjə mɤ̀š mòjə mɤ̀š si gl'èdəše ràptata
Belica 1: 32 - emi s sɤberè ni nèkoj se kàzvaše dragomànin mɤ̀š

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut