n’àkui

Meaning: 
some
Lexeme: 
Lexical variation: 
някой
Other: 
adj
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where n’àkui appears

Markovo: 163 - n’àkui wòrə ər’esəli n’àkuj mumìči i pràštət mumàri wòrə pràt’ət də pìtət
Stančov Han 1: 97 - n’è à ud òr’exə bujәdìsvәmi n’àkui ràbuti̥ è tùkә s’à ìmәm n’àkui
Iskrica 3: 20 - də pəsɤ̀ òfci pəsɛ̀h nàšti i nə kumšìiti tàm n’àkui drùgi
Iskrica 3: 75 - nàj nəprèd də zəsùči xùbəvičku nə n’àkui è

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut