nàči

Meaning: 
mean
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where nàči appears

Repljana 3: 48 - nàči sè od vɤ̀lna
Srebŭrna 1: 60 - nàči vèči sa dàwa vèči šə utìde pudèr’ə mu
Malevo/Xsk 2: 1 - šte stàne kato ednò vrème nàči pàk da təkɤ̀t xòrata da
Malevo/Xsk 1: 101 - ə nàči vìe nìvi ste ìmali predì da stàne tèkezesèto
Mogilica 5: 68 - nàči i t'ɛ̀ e
Kralevo 2: 81 - sigɛ̀ nàči ud gudɨ̀nə nə gudɨ̀nə žuòt’ə n
Leštak 3: 110 - ut kòže səs ə otdòlu nàči
Leštak 3: 339 - də ne sɤ̀ spl’èskvət tɤ̀j i ottùkə tovà nàči tovà
Skrŭt 1: 60 - i tàj go zabràla nàči vìka xìč xìč
Stikŭl 3: 49 - ah ha ha ha nàči uttàm ste dušlì ud gelà
Trjavna: 253 - tò rəzbìrə mnògu rəzbìrə nàči
Sveta Petka 3: 49 - nàči tùka nèmaše
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Petrov Dol 2: 30 - kojà uv’àxnala nàči č’e
Petrov Dol 1: 48 - inò c’àlu ròt ròt kət màjkə nàči màjka sə kàzvə v’èči
Vladimirovo 3: 11 - à nàči i mɤžète pletɤ̀t
Vladimirovo 3: 100 - à nàči trèva da čàkaš vètɤr da dùxne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut