predì

Meaning: 
before
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where predì appears

Bangejci 2: 1 - predì vɤv àm ednò vrème sɤ sɤbìraxte li se
Stikŭl 3: 61 - ednà legènda za kogà kurbàn se prài predì
Stančov Han 3: 21 - a predì ìmaše li èdɤr dobìtɤk kolà karùca nèšto
Stančov Han 1: 29 - ami ә vìe momìte tàm kək kàk se oblìčaxə̥ predì
Trjavna: 174 - a predì znàete li kàk e stàvalo
Oborište 2: 136 - pravìle sme go f čitàlišteto nìe tòo običàj predì segà nèma
Gorna Krušica 1: 140 - sɤs nèja sɤs nèja predi govòrixme màlko

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut