nèjə

Case: 
acc
Gender: 
f
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where nèjə appears

Kozičino 2: 15 - səs nèjə hòd’im nə huròtu hòd’im nə vəl’ɛ̀nki hòd’im nə səd’ɛ̀nki
Babjak 1: 8 - k'e jə nəpràə s too s màlku sòl' k'e frɤ̀li f nèjə
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Mogilica 1: 22 - i nə nèjə kakvò slàgəš
Mogilica 1: 24 - nèjə kàk ja kàzvaš kato ja slòžiš na hùrkə
Godeševo 3: 19 - əmə f nèjə ne smè sed'àli
Kruševo 1: 44 - səd’è duvàdəə tùk pri nèjə də mi publəž’ɛ̀və də mi pubàjvə təkà
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Sŭrnica 1: 50 - uvəž’àvəš sə ubìč’əš sə ìməš sə s nèjə mnògu
Vŭrbina 4: 9 - i jə s’ɛ̀eme pu nèjə sɛ̀eme i kučɛ̀ni kərtòfi fəsùl’

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut