si

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where si appears

Kolju Marinovo 5: 54 - ni znàjə vìždəl li si gi bɤ̀rim
Kolju Marinovo 4: 74 - zəgùbila li si ja nèjde
Bansko: 258 - tì razbòj ìmaš le tkàla lè si
Drabišna 2: 28 - štò si rànu puv'ànələ
Leštak 1: 25 - à i tì mòe si kàrəl
Malevo/Asg 3: 24 - kətu sə vɤ̀rneš dòjdeš ud ud unuvà p’àl si
Sŭrnica 4: 38 - d’èt si sm’èlilu ž’itòtu gu si dukàrəlu iz vud’enìcətə
Sŭrnica 4: 38 - d’èt si sm’èlilu ž’itòtu gu si dukàrəlu iz vud’enìcətə
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Sŭrnica 4: 78 - sklàlu si àrkumatə nə kəndž’ìlə a nìe si burnìč’kite si klàvəme č’ərkmɤ̀tə
Belica 3: 62 - sàmo če i si zèl maslòto
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut