Увод

Българската диалектология като жива традиция (БДЖТ) е позволяваща различни търсения база данни със устна реч, в която е представено в много голяма степен диалектното разнообразие на българския език. Състои се от 204 откъса от 78 български села,  подбрани от голям корпус записи на диалектна реч, направени в периода 1986 – 2022 г. Най-голямата част от материала е записан в 1993 и 1996 г. от българско-американски колектив, ръководен от Георги Колев, Владимир Жобов и Ронел Александър. Този колектив предприе две финансирани от IREX (Съвет за международен научен обмен) теренни експедиции. Другите материали включват записини, направени поотделно от членове на същия колектив и от техни колеги. Базата данни беше създадена със следните цели: 1) да запознае по-широка, интернационална публика с българската диалектология като научна дисциплина, както и с материали от българските диалекти; 2) да постави в центъра на изследването естествената спонтанна реч; 3) да се използват възможностите на базирана в Интернет база данни, за да спредостави на изследователите достъп до всестранна лингвистична информация за подбрани откъси от такава реч. Представянето на диалектните системи не е толкова подробно, колкото в лингвистични атласи, и по-селективно, отколкото в национални корпуси. От друга страна, целият материал е анотиран в степен, която не се среща в други източници. По отношение на изчерпателността, представените тук текстове дават достатъчна представа за диалектното разнообразие на българския език.

Важно предимство на сайта е възможността да илюстрира с реални примери вариантността, характерна за естествената реч (вместо категориалните разграничения, отразени в диалектните изоглоси). Пълната анотация на всички текстове позволява конкретни изследвания върху действително регистрирана в диалектите вариантност. Записите от теренна работа позволяват на тези, които не са просъствали, до получат възможно най-пълна представа за този момент, а в същото време разширява представата за диалектологита както за широката публика, така и за лингвисти работещи само с книжовни езици. Те разширяват представата и за диалектолози, предимно от други страни, които са запознати с голямото разнообразие, но са имали ограничени контакти с диалектна реч в естествените ѝ условия на село.

Друга цел на проекта да запознае интересуващи се учени, които биха искали да създадат подобни сайтове, с етапите и процесите в разработването на тази база данни. Това е възможно, тъй като дигиталният интерфейс на сайта е разработен чрез свободно наличната система за организиране на съдържание Drupal. Този проект включва само материал, записан в България, но други лингвисти биха могли да създадат подобни сайтове с материали от близко- (или не толкова близко-) сродни езици.

Идеята да се подготвят избрани текстове и да се представят като аудиофайлове придружени с транскрипция, превод и анотация под заглавието Българската диалектология като жива традиция е замислена от Ронел Александър в края на 2008, а през 2009 основните участници в теренните експедиции започват работа по проекта. Дигиталният интерфейс е създаден от Куин Домбровски в началото на 2011 г. Оттогава до 2022 г. Жобов и Александър работят по подготовката на текстове (със значително участие на Колев в началните етапи). Камерон Гървин допринася с работа по проекта от 2013 до 2016 г., а група студенти, повечето то Бакалавърската програма за практиканти изследователи на Калифорнийския университет в Бъркли, работи по въвеждането на данните. Сайтът е отворен за публика в бета версия от 2016 г., а през 2019 преминава към финална версия. Въвеждането на нови данни преключва през 2023 г.

 

Източници

Основната част от записите на терен са направени от българско-американски колектив (предвиждаше се и покойният Максим Младенов да бъде част от този колектив, но той участва само в една експедиция през 1992 г. преди ненавременната му смърт през ноември същата година). Местата за тези теренни експедиции бяха избирани след подробни проучвания в публикувани материали, най-вече в Българския диалектен атлас, и консултации с други български диалектолози. Всички информатори са записани с тяхно съгласие.

Много материали са записани по време на експедициите през 1993 и 1996 г. Целта на първата експедиция, проведена през септември и октомври 1993 г., беше да се съберат образци от югоизточни*, югозападни и погранични** говори. Бяха посетени селища в Чирпанско, Хасковско, Ивайловградско, Маданско, Смолянско, Гоцеделчевско, Санданско, Петричко, Кюстендилско и Белоградчишко.

Целта на втората голяма експедиция, проведена през юли 1996 г., беше включените в нея студенти да се запознаят практически не само с теренната работа, но и с международното сътрудничество. За тази цел първоначалният колектив (Колев, Жобов и Александър) беше разширен с трима американски докторанти и трима студенти от Софийския университет. Теренната работа беше съсредоточена в три региона: на източнобалканския еркечки говор, на централния балкански говор на Трявна и на родопския широколъшки говор. Описание на тази съвместна експедиция и изследвания върху събрания материал бяха публикувани електронно през 2004 г. под заглавието Revitalizing Bulgarian Dialectology,  http://escholarship.org/uc/item/9hc6x8hp.

За да се разшири геограското покритие, осигурено от тези две експедиции, бяха включени допълнителни материали, записани при по-кратки експедиции от някой от участниците в колектива, а в някои случаи от техни колеги и студенти. Тези пътувания са осъществени през 1986-1989, 1999-2002, 2011-2013 и 2021-2022 г.

 

 

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Page | by Dr. Radut