Home Page

 На картата в тази страница са показани 78-те посетени села. Кликване върху името на селото в списъка или върху знак до името на селото на картата  води до отделна страница за него.

В страницита на всяко населено място има линкове към текстовете записани в него, както и информация за административната му принадлежност* и датата на записа. Най-важната част на страницата съдържа описание на основните черти на диалектната група, към която спада населеното място. В тези описания са използвани само примери взети от представените в сайта текстове.

* Следвали сме преобладаващата в българската диалектология практика да се използва административното деление от преди втората световна война.

 

 Contents Page

Тази таблица представя основна информация за всеки от 203-те текста в базата данни. Те могат да се подреждат по различен начин с кликване върху заглавието на съответната колона. 

Text води директно до главната страница на текста.

Dialect Group показва към коя диалектна група спада населеното място, в което е записан текстът.

Tokens показва броя на думите в текста. Преброени са само думите в речта на информаторите; речта на проучвателите е изключена.

Length показва времетраенето на аудиозаписа, който е в основата на текста. [Това е единственото заглавие, което не позволява сортиране.]

Lines показва броя на редовете в текста.

Synopsis of Thematic Content дава кратко описание на тематичното съдържание на текста.

 

 Text Pages

Страниците на отделните текстове (напр. Арчар 1) съдържат

     --- Audio Player

С бутоните Play и Pause се пуска и спира аудиозаписът. С кликване върху лентата може да се прескача напред в записа. Темпоралният индикатор в началото на всеки ред в текста показва съответното място в аудиозаписа.

     --- Metadata

Вляво на страницата се намират метаданни за текста, включващи малка географска карта показваща местонахождение на селото, мястото и датата на записа, броя на думите в текста и тематичното му съдържание. Има информация за обстоятелствата, в които се е провел разговорът, тематичното му съдържание и участниците в него. За информаторите е посочен само полът, а за проучвалите са дадени пълните имена. За много села е добавен изглед от тях.

     --- Text

В горната част на всяка страница може да се избере един от трите начина на представяне (или трите режима):

 • Glossed View – Редовете са разделени на отделни лекси (tokens), за всеки от които между редовете има глоси. (За пълен списък на съкращения вж. Grammatical Categories по-долу). Добавена е и книжовната форма или нормализирана диалектна форма (лема) на лексите с кирилски букви. Кликване върху лекса или лексема водят до индивидуалните им страници.
 • Line View – Опростен изглед с редовете и английския им превод позволява читателят да се съсредоточи върху съдържанието на текста.
 • Cyrillic Line View – Показани са само редовете чрез утвърдената в българската диалектология транскрипция.

 

Token Pages

Страници на лексите (tokens)

Лексата (token) е основната единица, около която е организирана почти цялата информация в корпуса. ̀

 Горната част на страницата съдържа граматическите маркери, които са приписани на лексата, и превод на английски за пълнозначните думи. В страница на някои лекси има маркери „Lexical variation“ или „Linguistic trait“. Тяхната функция е обяснена в частите „Lexeme Search“ или „Linguistic Trait Search“. С кликване върху съответната лексема може да се отвори нейната страница.

Отдолу се намира списък на всички редове в корпуса, съдържащи лексата (подредени според текстовете, в които се открива). С кликване върху номера на реда може да се отиде до неговата страница.

Бележка: Всяка отделна лекса е фонетична транскрипция на нещо произнесено. Повечето лексеми са представени от множество различни лекси, всяка от които може да бъде открита чрез опцията Lexeme Search.

 

Line Pages

Страници на редовете

До страниците на редовете се стига чрез кликване върху първия ред от текста в режима Line Display. На тази страница всичко, което е в синьо, фунционира като линк. Страницата съдържа целия ред в латинска и кирилска транскрипция и английския му превод. Отдолу се намират всички лекси (tokens) една под друга. Ако редът е маркиран за тематичното съдържание или наличие на граматически значими фрази, тази информация също се появява.

 

Lexeme Pages

Страници на лексемите

До страницата на всяка лексема се стига при кликване върху нея в последния ред в режима Glossed view. Появяват се всички лекси (tokens) свързани с тази лексема. Една лексема може да бъде свързана с лекси на различни граматически форми, които от своя страна може да имат различни фонетични реализации. Всички форми в страницата са придружени с граматически маркери и английски превод.

Повечето лексеми отговарят на лексикални единици (леми) в книжовния език. Има лекси, които не могат да се отнесат към книжовна лексема. За тях се създава лема, която тук се нарича „диалектна лексема“.

Редица лексеми са маркирани с информация за етимологията и други интересни от гледище на лексикологията черти. Терминът за това е „lexical trait“.

 Когато такава информация е важна, страницата на лексемата показва основни диалектни черти и етимологична информация.

 

Wordform Search

Търсене на словоформи

Това търсене позволява на потребителя да открие лекси (tokens) според граматическите и прагматичните им маркери. Списъкът по-долу съдържа подробно обяснение за всички маркери използвани в системата.

За търсене на лекси изберете желаните маркери във всяка комбинация от категории и натиснете "Apply." (Задръжте клавиша Command на Mac или Control на Windows, за да изберете множество маркери, или да се откажете от избора). В прозореца за всяка категория може да се изберат и по-сложни опции за търсене. Търсенето може да се ограничи с въвеждане на лексема на кирилица или на английски превод в съответните прозорци.

Отказване от всички избрани маркери става с натискане на "Reset".

Резултатът ще покаже всички лекси групирани според текстовете, в които се появяват. За всяка лекса са посочени граматическите ѝ маркери, текстът и номерът на реда, в който се намира, и контекстът, в който се появява – целият ред на български (транскрибиран в латиница) и английският превод. Както във всички страници, всичко в синьо фунционира като линк. Географското разпространение на избраните лекси е показено на карта най-горе на страницата.

 

Wordform Tags (Alphabetical)

В режима Glossed View на текстовете са използвани следните маркери, позволяващи да се открият белязаните с тях лекси (tokens) чрез Wordform Search. Първият списък ги дава по азбучен ред (вж. по-долу списъка по категориите, поредени така, както на страницата Wordform Search).

1pl – 1. лице множествено число (за глаголи и местоимения)

1sg – 1. лице единствено число (за глаголи и местоимения)

2pl – 2. лице множествено число (за глаголи и местоимения)

2sg – 2. лице единствено число (за глаголи и местоимения)

3pl – 3. лице множествено число (за глаголи и местоимения)

3sg – 3. лице единствено число (за глаголи и местоимения)

acc – винителен падеж (за местоимения, съществителни и прилагателни)

adj – прилагателно

adrs – частици за обръщение като ма, бе и подобни

adv – наречие

an.num – мъжколично числително от типа на двама (независимо от рода)

aor – аорист (минало свършено време)

aux – сегашни или минали форми на глагола съм, използвани като част от сложна глаголна форма

bkch – прагматични частици, предназначени за поддържане на контакта

clt – клитична форма (приписва се на кратки местоимения, възвратни частици, сегашни форми на съм, въпросителната частица ли, независимо от това дали имат или нямат ударение)

coll – събирателна форма (например листʼе)

comp – частицата да

cond – форма за условно наклонение

conj – подчинителен съюз

cop – сегашна или минала форма на съм, използвана като копула

ct – бройна форма (напр. два лева)

dat – дателен падеж (за местоимения и рядко за съществителни)

def – определен (за съществителни и прилагателни)

disc – дискурсивни частици, които структурират текста (включително форма като то и т.н., които имат граматическо значение в различен контекст)

dist – дистантен (при определените форми, напр. децана, при местоимения и наречия като накива ‘онакива’). Маркерът се използва само в текстове от ареали с тричленна система.

excl – прагматични частици изразяващи възклицание. (Определянето на такова значение е субективно и почива преди всичко на интонацията.)

exist – форми с екзистенциално значение на има и няма за всички времена

f – женски род (за съществителни и сингуларни прилагателни, местоимения и причастия)   

fut – неизменяема частица за бъдеще време във всичките ѝ форми (спрегаемите форми на ща са маркирани като fut.pst, ако недвусмислено означават бъдеще време в миналото). Този маркер се приписва само на спомагателния глагол или частицата. Пълните форми за бъдеще време, бидейки сложни, могат да се открият чрез “Phrase Search”.

fut.pst – спомагателен глагол за бъдеще време в миналото (за нямаше и за спрегаемите форми на ща само когато значението им очевидно е такова). Пълните форми за бъдеще време в миналото, бидейки сложни, могат да се открият чрез “Phrase Search”.

ger – деепричастие (например седешкум)

hes – прагматична частица означаваща колебание

hort – прагматична частица с подбудително значение, например хайде, я, немой

I – несвършен вид

I/P – двувидов

impf – имперфект (минало несвършено време), включително за спомагателен глагол и копула

imprs – безличен (за глаголи, които не се изменят по лице, освен екзистенциалните има, няма)

imv – императив

indcl – неизменяемо съществително или прилагателно, обикновено неадаптирана заемка, коята не се мени по род и число)

inf – инфинитив

interr – въпросителна дума

interr.rel – въпросителна дума използвана във функция на относително местоимение

L.part аористно елово причастие

L.part.impf – имперфектно елово причастие

m – мъжки род (за съществителни и сингуларни прилагателни, местоимения и причастия)

med – медиален (за определени форми, напр. децата, и за местоимения и наречия като такива). Маркерът се използва само в текстове от ареали с тричленна система.

n – среден род (за съществителни, сингуларни прилагателни, местоимения и причастия)

name – собствено име (използва се само за съществителни)

neg – вербално отрицание

nom – именителен падеж (само за местоимения)

ost – прагматични частици с показателна функция

P – свършен вид

pl – множествено число (за съществителни, прилагателни, причастия и императивни форми)

place – топоним

pl.t – pluralia tantum

P.part – страдателно причастие

pres – сегашно време

prox – близост (при определени форми, децаса, прилагателни и наречия като сакива). Маркерът се използва само в текстове от региони с тричленна система.

refl – възвратно местоимение

rel – относителен (за местоимения и различни заместници на относителното местоимение)

sg – единствено число (за съществителни, прилагателни, причастия и императивни форми)

vbl.n – отглаголно съществително

voc – звателна форма (за съществителни)

 

Wordform Tags (by Category)

Следният списък дава маркерите (tags) поредени така, както на Wordform Search страницата.

   --- Case (Падеж)

 • nom – именителен
 • acc – винителен
 • dat – дателен
 • voc – звателен
   

   --- Number (Число)

 • sg – единствено
 • pl – множествено
 • pl.t – pluralia tantum
 • ct – бройна форма
   

   --- Gender (Род)

 • m – мъжки
 • f – женски
 • n – среден
 • indcl – неизменяем
   

   --- Definiteness (Определеност)

 • def – определен
   

   --- Person (Лице)

 • 1sg – 1. лице единствено число
 • 1pl –  1. лице множествено число
 • 2sg – 2. лице единствено число
 • 2pl –  2. лице множествено число
 • 3sg – 3. лице единствено число
 • 3pl –  3. лице множествено число
   

   --- Verb form (Глаголни форми)

 • pres – сегашно време
 • aor – аорист (минало свършено време)
 • impf – имперфект (минало несвършено време)
 • fut – бъдеще време
 • imv – императив (повелително наклонение)
 • inf – инфинитив
 • cond – условно наклонение
 • fut.pst – бъдеще време в миналото
 • L.part – аористно елово причастие
 • L.part.impf – имперфектно елово причастие
 • P.part – страдателно причастие
 • ger – деепричастие
 • vbl.n – отглаголно съществително
   

   --- Aspect (Вид на глагола)

 • I – несвършен
 • P – свършен
 • I/P – двувидов
   

   --- Function (Функционални думи)

 • aux – спомагателен
 • comp – частица да
 • cop – копула
 • interr – въпросителен
 • neg – отрицателен
 • refl – възвратен
 • rel – относителен
 • interr.rel – въпросителен във функция на относителен
   

   --- Clitic (Клитики)

 • clt – клитичен
   

   --- Deictic (Деиктични)

 • prox – за близост
 • med – медиален
 • dist – дистантен
   

   --- Other (Други)

 • adj – прилагателно
 • an.num – мъжколично числително
 • adv – наречие
 • coll – събирателен
 • conj – подчинителен съюз
 • exist – екзистенциален
 • imprs – безличен
 • name – собствено име
 • place – топоним
   

Pragmatic (Прагматични)

 • adrs – вокативен
 • bkch – проверка на контакта
 • excl – възклицание
 • disc – дискурсивен
 • hes – колебание
 • hort – подбудителен
 • ost – показателен

 

Lexeme Search

Това търсене позволява да се локализират лексите (tokens) свързани с конкретна лексема: книжовна дума включена в Български тълковен речник от Любомир Андрейчин и кол. (изданието от 2012 г.), или „диалектна лексема“ – нормализирана форма, която не се открива в този речник.

Лексемите се търсят, като думата се въвежда на кирилица в прозореца “Lexeme Search”, след което се натиска “Apply”. Ако е необходимо, търсенето може да се ограничи, като се добави английският превод в съответния прозорец. Могат да се търся и представки, корени и наставки, като се изберат опциите “Starts with…”, Contains…” и “Ends with…”.

Опцията “Lexical Trait” позволява да се локализират лексеми, които са маркирани с информация за етимологията или други интересни от гледище на лексикологията черти. Търсенето може да се ограничи, като се добави английският превод. Признаците във всеки от прозорците може да се съчетават, за да се извърши усложнено търсене.

Опцията “Lexical Variation” позволява да се открият различни думи с едно и също значение (хетероними), които се срещат в този сайт. Маркирани са само хетероними, които са разпространени в цели диалектни групи или поне в една добре обособена група. Следва списък на думите, маркирани по този начин. Глаголите от двата вида са отнесени към несвършения вид, маркиран с *.

баница  "banitsa (pastry)"
бия.масло  "churn [butter]"
боб  "beans"
брадва  "ах" [n.]
броя  "count" [v.]
бръсна  "shave" [v.]
булка  "bride"
було  "veil" [n.]
бурило  "butterchurn"
бързо  "quickly"
валя   "precipitate" [v]
вътък  "woof" [n].
говоря  "speak"
горещ   "hot"
гръб   "back" [n]
гъска   "goose" [n]
диня   "watermelon"
*довеждам   "bring [someone]"
есен   "autumn"
ечемик   "barley"
*започвам   "begin"
зеле   "cabbage"
землен   "earthen"
*идвам   "come"
искам   "want"
картоф   "potato"
коледа    "Christmas"
коноп   "hemp"
кора    "sheet [of pastry]"
костенурка   "turtle"
котел   "cauldron"
котка   "cat"
крак   "foot / leg"   
крия   "hide"
кум    "godfather"
кумица   "godmother"
къс    "short"
маса   "table"
*намирам    "find" [v]
нишка   "thread" [n]
обичам   "love" [v]
*отглеждам   "raise [animal, child, plant]"
отсам   "from here"
патица   "duck" [n]
пикая   "urinate"
подница   "baking dish"
постя   "fast" [v]
прежда   "yarn [for knitting]"
риза   "shirt"
*скачам    "jump"
скубя    "pluck"
*слагам    "put"
срещу   "against, across from"
стан    "loom"
стая    "room [in building]"                              
*стъпвам    "step" [v]
тичам   "run" [v]
точа     "roll" [v]
*тръгвам   "depart"
трябва    "must" [v]
търся    "seek"
утре    "tomorrow"
чувал    "sack" [n]
харман   "threshing floor"
хомот    "yoke" [n]
хора    "people"
царевица    "corn"
цървули    "sandals"
чекръг     "spinning wheel"
чупя     "break" [v]                

Резултатите от търсенето се появяват отдолу. Кликване върху лексема или лекса отвежда до съответната страница.

 

Linguistic Trait Search

 Маркерите за лингвистичните признаци са приписани на лекси (tokens) и предоставят информация за интересни черти на различни равнища от структурата на езика. Много от тези признаци са диахронни по своя характер и включват черти, които обикновено са подробно изредени в диалектни описания и атласи.

Търсенето на лекси маркирани за лингвистични признаци започва с избор на основна категория от прозореца под “Linguistic Traits”. Ако след избраната категория има стрелка (→), трябва да се направи последващ избор от прозореца, който се появява непосредствено вдясно. Когато се достигне краят на йерархичната поредица, се натиска бутонът “Apply”. Резултатът е списък от лекси подредени според текста, в който се срещат. Списъкьт се появява под карта, показващата локализацията на всички лекси, маркирани със съответния признак.

Някои признаци позволяват (но не изискват задължително) да се уточнят различни условия (Conditions) или фонетична реализация (Realization). Условията, които могат да се уточнят за конкретен признак, са означени със заградена в кръг буква (например ⓢ), а възможността да се избере реализация е означена със стилизирана буква “R” (ℝ). Кратки обяснения за тези символи се намира най-горе в страницата на Linguistic Traits Search.

За да се избере „условие“, се натиска “Conditions” в прозореца “Additional Traits” и се избира търсеното условие в прозореца, който се появява вдясно, последван от различните стойности за съответното условие. Допълнителни условия може да се изберат в останалите прозорци “Additional Traits”.

За да се избере търсена фонетична реализация, се натиска “Realizations” в прозореца “Additional Traits”, след което се избира търсеният рефлекс от списъка, който се явява в прозореца вдясно. Резултатът се появява след натискане на “Apply”.

Linguistic Trait Tags

 •  PHONOLOGY →ОНЕТИКА)
 •  
  •  Vowels → (Гласни)
  •  
   •  Historical Slavic Vowels → (Старобългарски гласни)
    •  jat ⓜ ⓢ ⓟ ⓒ ℝ
    •        ят
    •  analogical jat ⓜ ⓢ ⓟ ℝ
    •        ят по аналогия
    •  jotated /a/ ⓜ ⓢ ⓟ ℝ
    •        етимологично я
    •  back jer ⓜ ⓢ ℝ
    •        голям ер 
    •  borrowed schwa-like vowel ⓜ ⓢ ℝ
    •        подобна на /ъ/ гласна в заемки
    •  front jer ⓜ ⓢ ℝ
    •        малък ер
    •  inserted jer ⓢ ℝ
    •        вметнат ер
    •  back nasal ⓜ ⓢ ℝ
    •        голяма носовка
    •  front nasal ⓜ ⓢ ⓙ ℝ
    •        малка носовка
    •  jery →
    •        ери
     •  jery not fronted
     •        непредна гласна на мястото на ери
     •  jery > /i/
     •  jery > /e/
     •  
   •  Lengthening & Contraction → (Удължаване и контракция)
    •  compensatory lengthening after elision of /l/
    •        компенсаторно удължаване при изпадане на /л/
    •  compensatory lengthening after elision of /x/
    •        компенсаторно удължаване при изпадане на /х/
    •  contraction of vowel in verb stem
    •        контракция на гласни в глаголна основа
    •  
   •  Elision → (Елизия)
    •  elision of unstressed vowel 
    •        елизия на неударена гласна
    •  
   •  Reduction Phenomena → (Редукция)
    •  non-reducing /a/ (unexpected)
    •        нередуцирано /а/ (неочаквано)
    •  non-reducing /o/ (unexpected)
    •        нередуцирано /о/ (неочаквано)
    •  
   •  Transformations of Specific Vowels →ромени на конкретни гласни)
    •       stressed (под ударение)
    •       unstressed (извън ударение)
    •       unexpected (неочаквано)          
    • stressed /a/ > /ɑ/
    •  /e/ > /a/
    •  stressed /e/ > /e̝/
    •  stressed /e/ > /i/
    •  /e/ > /o/ ⓜ
    •  /e/ > /'u/
    •  unstressed /e/ > /'ɤ/
    •  /i/ > /ᵊi/
    •  /i/ > /ɨ/
    •  /i/ > /’u/
    •  /i/ > /y/
    •  /i/ > /əj/. 
    •  /i/ > /ᵚi/
    • unstressed /o/ > /a/
    • unstressed /e/ > /’ə/
    • unstressed /e/ > /ɤ/
    • unexpected /e/ > /ɤ/
    • /o/ > /wo/
    • stressed /o/ > /o̝/
    • stressed /o/ > /u/
     unexpected /o/ > /e/
    • /u/ > /i/
    • /u/ > /əu/
    • stressed /o/ > /u:/
    • /u/ > /ɤw/
    • /u/ > /əw/
    • /ɤ/ > /ɤ̟/
    •  stressed /ɤ/ > /ʌ/
    •  
   •  Other Vocalic Phenomena (Други промени на гласни)
    •  devoiced vowel
    •        обеззвучена гласна
    •  prothetic /i/ before initial consonant cluster
    •        протетично /и/ пред начална група съгласни
    •  unadapted foreign sound
    •        неадаптиран чужд звук
  •  
  •  Consonants → (Съгласни)
  •  
   •  Historical Slavic Consonants → (Старобългарски и праславянски съгласни)
    •  syllabic /l/ ⓢ ⓛ ℝ
    •        сричкотворно /л/
    •  syllabic /r/ ⓢ ℝ
    •        сричкотворно /р/
    •  analogical syllabic /r/ ℝ
    •        сричкотворно /р/ по аналогия
    •  proto-Slavic */tj/ */ktj/ */kt + front vowel/ ℝ
    •        праславянски*/tj/ */ktj/ */kt + предна гласна
    •  proto-Slavic */stj/ */skj/ */sk + front vowel/ ℝ
    •        праславянски*/stj/ */skj/ */sk + предна гласна
    • analogical syllabic l ⓢ ⓛ ℝ
    •         сричкотворно /л/ по аналогия
    •  proto-Slavic */dj/ */gtj/ ℝ
    •        праславянски */dj/ */gtj/
    •  morpheme-initial */črь/ ⓢ ℝ
    •        */črь/ в началото на морфема
    •  
   •  Palatalization Phenomena → (Палатализации и меки съгласни)
    •  palatalized word-final consonant
    •        краесловна мека съгласна
    •  assimilatory palatalization of consonants
    •        асимилационно смекчаване на съгласна
    •  /j/ from anticipated palatalization
    •        антиципация на мекостта
    •  consonant + /j/
    •        консонант + /й/
    •  
   •  Elision & Lengthening → (Елизия и удължаване)
    •  elision of intervocalic /j/
    •        елизия на интервокално /й/
    •  elision of syllable-final /l/
    •        елизия на /л/ в края на сричка
    •  elision of /v/ before rounded vowel
    •        елизия на /в/ пред закръглена гласна
    •  elision of /x/ ⓜ
    •     елизия на /х/
    •  elision of consonant between sonorants
    •        елизия на съгласна между соноранти
    •  elision of consonant in syllable-final cluster
    •        опростяване на група съгласни в края на сричка
    •  consonant-vowel fusion
    •        сливане на съгласна и гласна
    •  
   •  Epenthesis → (Епентеза)
    •  epenthetic /l/ preserved
    •        запазване на епентетично /л’/
    •  epenthetic /n'/
    •        епентетично /н’/
    •  
   •  Prothesis → (Протеза)
    •  /j/ before /a/ (unexpected)
    •        /й/ пред начално /а/ (неочаквано)
    •  absence of /j/ before non-front vowel (unexpected)
    •        липса на /й/ пред непредна гласна (неочаквано)
    •  /j/ before /u/ (unexpected)
    •        /й/ пред /у/ (неочаквано)
    •  /j/ before front vowel
    •        /й/ пред предна гласна
    •  prothetic consonant before back nasal ℝ
    •        протетична съгласна пред начална голяма носовка
    •  
   •  Voicing → (Звучни съгласни)
    •  unexpected retention of voicing
    •        неочаквано запазване на звучността
    •  
   •  Changes in Consonants & Sequences →  (Промени на съгласни и консонантни съчетания)
    •  /bn/ > /mn/
    •  /d/ > /dz/
    •  /d’/ > /g’/
    •  /dn/ > /n/
    •  /dn/ > /nn/
    •  /dz/ > /z/
    •  /dž/ > /ž/
    •  /f / > /h/
    •  /f/ > /v/
    •  /f/ > /ɸ/
    •  /g/ > /dž/
    •  /j/ > /v/
    •  /jk/ > /k'/
    •  /k/ > /č/
    •  /l’/ > /j/
    •  /mn/ > /fn/
    • /mn/ > /bn/
    •  /mn/ > /m/
    •  /mn/ > /ml/
    •  /mn/ > /n/
    •  /mn/ > /vn/
    •  /s/ > /c/
    •  /š/ > /č/
    • /s/ > /š/
    •  /sr/ > /str/
    •  /str/ > /sr/
    •  /t/ > /c/
    •  /t’/ > /k’/
    •  /v/ > /β/
    •  /v/ > /w/
    •  /vn/ > /mn/
    •  /vs/ > /sv/
    •  /x/ > /f/ ⓜ
    •  /x/ > /j/ ⓜ
    •  /x/ > /v/ ⓜ
    •  /x/ > /w/ ⓜ
    •  /xv/ > /f/
    •  /z/ > /dz/
    •  /zdr/ > /zr/
    •  /ž/ > /dž/
    •  
   •  Other Consonantal Phenomena → (Други консонантни явления)
    •  long consonant
    •        дълга съгласна
    •  retention of /dz/ from Common Slavic palatalization
    •         запазване на /s/ от праславянските палатализации
    •  metathesis of /r/ and unstressed vowel
    •        метатеза на /р/ и неударена гласна
    •  other metathesis 
    •        други метатези
    •  morpheme-initial /v/ > /u/
    •        /в/ > /у/ в начална морфема/
  •  
  •  Stress → (Ударение)
  •  
   •  Nominal Patterns (Акцентни модели при съществителни)
    •  accent on adjective ending (unexpected)
    •      ударение върху окончание на прилагателно (неочаквано)
    • accent on definite article of polysyllabic masculine nouns (when unexpected)
    •        ударение върху члена в многосрични съществителни от мъжки род (неочаквано)
    •  accent on ending of masculine plural noun (unexpected)
    •        ударение върху окончание на съществително за множествено число (неочаквано)
    •  accent on possessive pronoun ending
    •        ударение върху окончание на местоимение
    • accent retraction in bisyllabic neuter noun
    •        отметнато ударение в друсрични съществителни от среден род, единствено число
    • accent retraction in bisyllabic plural feminine noun
    •        отметнато ударение в друсрични съществителни от женски род, множествено число
    • accent retraction in bisyllabic singular feminine noun
    •        отметнато ударение в друсрични съществителни от женски род, единствено число
    • non-mobile accent in monosyllabic masculine noun (unexpected)
    •        неподвижно ударение в едносрични съществителни от мъжки род (неочаквано)
    •  
   •  Verbal Patterns (Акцентни модели при глаголи)
    •  accent retraction from theme vowel of II conjugation
    •        отметнато ударение при глаголи от II спрежение
    •  accent retraction to initial syllable of 1sg present
    •        начално ударение при глаголи в 1 лице единствено число сегашно време
    •  accent retraction to initial syllable of 2sg-3sg aorist
    •        начално ударение във 2 и 3 лице единствено число минало свършено време
    • accent on final syllable of 1-2pl present
    •        ударение на последната сричка във 1 и 2 лице множествено число сегашно време
    •  accent retraction to initial syllable in imperative
    •        начално ударението в императивни форми
    •  accent on theme vowel in aorist and aorist L-participle (unexpected)
    •        ударение върху тематичната гласна в аористни форми и елови причастия (неочаквано)
    •  
   •  Clitics → (Клитики)
    •  accent on preverbal negative particle
    •        ударение върху отрицателна частица пред глагол
    •  
   •  Polyaccentedness → («Полиакцентност“)
    •  lexical double accent
    •        двойно ударение, при което двете ударения са в една дума
    •  secondary accent on plural article
    •        вторично ударение върху члена
    •  
   •  Syllabic Phenomena → (Сричка)
    •  elision of unaccented syllable
    •        изпадане на неударена сричка
    •  
   •  Lexical Phenomena → (Лексика)
    •  lexicalized accent advancement
    •        лексикализирано премятане на ударението
    •  lexicalized accent retraction
    •        лексикализирано отмятане на ударението

 MORPHOLOGY → (МОРФОЛОГИЯ)

 

 •  Definite Article → (Определителен член)
  •  masculine singular nouns ⓢ ⓟ ℝ
  •        мъжки род единствено число
  •  masculine singular adjectives ℝ
  •        прилагателни мъжки род единствено число
  •  
  •       plural →  (множествено число)
   •  plural article -/te/ (unexpected)
   •        член за множествено число -/те/ (неочаквано)
   •  plural article -/ti/
   •        член за множествено число -/ти/
   •  plural article -/to/
   •        член за множествено число -/то/
   •  elision of plural formant /t/ in definite forms of neuter nouns
   •        изпадане на форманта /т/ в членувани форми за множествено число на съществителни от среден род
     
 •  Nouns → (Съществителни)
 •  
 •       plural –> (множествено число)
  • feminine plural -/e/
   •        окончание -/е/ за женски род (неочаквано)
   •  masculine plural -/e/ (unexpected)
   •        окончание -/е/ за мъжки род (неочаквано)
   •  masculine plural -/je/ (unexpected)
   •        окончание -/йе/ за мъжки род (неочаквано)
   •  masculine plural -/ove/ (unexpected)
   •        окончание -/ове/ за мъжки род (неочаквано)
   •  
  •  Other Noun Phenomena  (Други явления при съществителните)
   •  depalatalization of noun stem final consonant
   •        депалатализация на крайната съгласна от основата
   •  feminine count form
   •        бройна форма за съществителни от женски род
   •  stem unification in plural masculine nouns
   •        обобщаване на основата в множествено число на съществителни от мъжки род
   •  
 •  Pronouns → (Местоимения)
  •  nonstandard oblique personal pronoun form
  •        нестандартна обектна форма на лично местоимение
  •  
 •  Adjectives → (Прилагателни)
  •  definite article on bare adjective stem
  •        неудължена основа на членувано прилагателно
  •  long ending on masculine adjective  
  •        дълга форма на прилагателно за мъжки род
  • non-masculine gender marking in plural adjective
  •        специализирани форми за женски или среден род в множествено число на прилагателни
  •  Common Slavic palatalization before plural adjective
  •        праславянска палатализация при множествено число на прилагателни
  •  
 •  Verbs → лаголи)
   
  •  Present → (Сегашно време)
   •  
   •      1sg present conjugation (първо лице единствено число сегашно време)
    •  1sg -/m/ ending for I/II conjugation
    •        окончание -/м/ за първо лице единствено число сегашно време за I и II спрежение
    •  1sg lack of -/m/ ending for III conjugation
    •        липса на -/м/ в окончанието за първо лице единствено число сегашно време за III спрежение
    •  
   •       1pl present conjugation → (първо лице множествено число сегашно време)
   • 1pl -/me/ ending for I/II conjugation
   •        окончание -/ме/ за първо лице множествено число сегашно време за I и II спрежение
    •  1pl -/mo/ ending
    •        окончание -/мо/ за първо лице множествено число
    •  1pl -/ne/ ending
    •        окончание -/не/ за първо лице множествено число
    •  
   •       3pl present conjugation (трето лице множествено число сегашно време)
    •  lack of final /t/
    •        липса на крайно /т/
    •  
   •       Theme vowel shifts (смяна на тематичната гласна)
    •  theme vowel shift /e/ to /i/ in present conjugation
    •        замяна на тематичната гласна /е/ с /и/
    •  theme vowel shift /i/ to /e/ in present conjugation
    •        замяна на тематичната гласна /и/ с /е/
    •  
   •       Other present phenomena (други явления в сегашно време)
    •  depalatalization of verb stem final consonant
    •        депалатализация на крайната съгласна от основата
    •  
  •  Aorist & Imperfect инало свършено и минало несвършено време)
   •  1pl aorist and imperfect -/mo/ ending
   •        окончание -/мо/ за първо лице множествено число минало свършено и минало несвършено време
   •  1pl aorist and imperfect -/ne/ ending и минало несвършено време
   •        окончание -/не/ за първо лице множествено число минало свършено и минало несвършено време
   •  2pl aorist -/ste/ ending
   •        окончание -/сте/ за второ лице множествено число минало свършено време
   •  3pl aorist  -/še/ ending
            окончание -/ше/ за трето лице множествено число минало свършено време
   • 3pl aorist and imperfect -/e/ ending
            окончание -/е/ за трето лице множествено число минало свършено време и минало несвършено време
   •  aorist theme vowel shift /o/ to /a/
   •        замяна на тематичната гласна /о/ с /а/ в минало свършено време
   •  lack of -/na/ suffix in aorist stem
   •        изпадане на суфикса -/на/ в аористната основа
   •  word-final -/n/ on aorist and imperfect ending
   •        наличие на крайна съгласна /-н/ в окончания за минало свършено време и минало несвършено време
   •  imperfect stem extended by -/še/
   •        удължена със -/ше/ основа за минало несвършено време
   •  
  •  L-Participles → (Елови причастия)
   •  non-masculine gender marking in plural L-participle
   •        специализирани окончания за женски или среден род в множествено число на елови причастия
   •  plural -/e/ ending in L-participle
   •        окончание -/е/ за множествено число на елови причастия
   •  reduplication of -/l/ in L-participle
   •        редупликация на -/л/ в елови причастия
   •  deletion of stem-final consonant in L-participle
   •        изпадане на крайната съгласна от основата в елови причастия
   •  lack of -/na/ suffix in L-participle
   •        изпадане на суфикса -/на/ в елови причастия
   •  
  •  Passive Participles → (Страдателни причастия)
   •  -/n/ suffix for expected -/t/
   •         суфикс -/н/ вместо очакван -/т/
   •  -/t/ suffix for expected -/n/
   •        суфикс -/т/ вместо очакван -/н/
   • -/an/ suffix for expected /en/
   •        суфикс -/ан/ вместо очакван -/н/
   •  
  •  Verbal Nouns (Отглаголни съществителни)
  •  
   •  verbal noun -/n'e/ ending
   •        окончание -/н'е/ за отглаголно съществително
   •  verbal noun -/te/ ending
   •        окончание -/те/ за отглаголно съществително
   •  
  •  Stem Unifications →  (Обобщаванe на основата в различни категории)
   •  present stem unification      
   •        обобщаванe на основата в сегашно време
   •  present stem in aorist         
   •        сегашнa основа в аористни форми
   •  present stem in aorist L-participle  
   •        сегашнa основа в аористно причастие
   •  present stem in verbal noun
   •        сегашнa основа в глаголно съществително
   •  perfective stem in derived imperfective  
   •        перфиктивна основа във вторичен имперфектив
   •  masculine stem in other L-participle gender forms
   •        запазване на вметнатия ер във форма различна от мъжки род
   •  

 SYNTAX →  (СИНТАКСИС)

 •  Gender →   (Род)
  •  gender shift
  •        смяна на рода
  •  
 •  Case →   (Падеж)
  •  feminine case markings in masculine nouns.
  •        мъжко съществително скланяно като женско
  •  historical feminine accusative used in nominative function
  •        исторически винителен падеж в номинативна функция
  •  
 •  Transitivity →   (Преходност)
  •  transitive use of intransitive verb
  •        преходна употреба на непреходен глагол
  •  

 LEXEMES →   (ЛЕКСИКА)

 

 •  diminutive  
 •        умалително
 •  nonstandard usage
 •        некнижовна употреба
 •  
 •  PRAGMATICS →   (ПРАГМАТИКА)
  •  vocative usage   
  •        вокативна употреба
  •  vocative form with non-vocative usage
  •        вокативна форма в невокативна функция
  •  
  •  
 •  CONDITIONS →     (УСЛОВИЯ)
 •  
  •   Morpheme Type   (Морфема)  
   •  affix                                   
   •        афикс
   •  definite article                     
   •        член
   •  ending                               
   •        окончание
   •  preposition                         
   •        предлог
   •  root                                   
   •        корен
   •  
  •   Stress    (Ударение)
   •  stressed                            
   •        под ударение
   •  unstressed                         
   •        извън ударение
   •  
  •   Palatalizing Environment   (Палатално обкръжение)
   •  before palatalizing environment 
   •        пред мека сричка
   •  not before palatalizing environment
   •        пред твърда сричка
   •  
  •   Affricate /c/   (африкат /ц/)
   •  before /c/                             
   •        пред /ц/
   •  not before /c/                      
   •        пред звук различен от съгласната /ц/
   •  
  •   Labials    (Лабиални съгласни)
   •  after labial                          
   •        след лабиална
   •  not after labial                    
   •        след нелабиална
  •  
  •   Postalveolars & /j/  (Преднонебни съгласни и /й/)
   •  after postalveolar or /j/        
   •        след преднонебна съгласна или й
   •  not after postalveolar or /j/  
   •        след непреднонебна съгласна
   •  
 •  REALIZATIONS →.   (РЕАЛИЗАЦИИ)
  •  /a/
  •  /a:/
  •  /ar/
  •  /'a/
  •  /an/
  •  /č/
  •  /cɤr/
  •  /čer/
  •  /e/
  •  /e̝/
  •  /’e/
  •  /i/
  •  /it/
  •  /k’/
  •  /lə/
  •  /ḷ/
  •  /o/
  •  /ol/
  •  /or/
  •  /ot/
  •  /'o/
  •  /ṛ/
  •  /rɛ/
  •  /rɤ/
  •  /š/
  •  /šč/
  •  /šk/
  •  /št/
  •  /u/
  •  /'u/
  •  /v/
  •  /ə/
  •  /ər/
  •  /ət/
  •  /’ə/
  •  /ɛ/
  •  / ždž’/
  •  /cer/
  •  /cṛ/
  •  /cre/
  •  /čʌr/
  •  /cәr/
  •  /čәr/
  •  /č’er/
  •  /č’ɤr/
  •  /en/
  •  /es/
  •  /f/
  •  /in/
  •  /lɤ/
  •  /r/
  •  /ra/
  •  /rɤ/
  •  /rә/
  •  /š’č’/
  •  /ɔ/
  •  /ɔl/
  •  /ɔn/
  •  /ɔs/
  •  /ɔt/
  •  /əs/
  •  /ɛl/
  •  /ɛr/
  •  /ɤl/
  •  /ʌ/
  •  /ʌr/
  •  /ʌt/
  •  /әl/
  •  /әn/
  •  /’i/
  •  /’ɛ/
  •  /’ɑ/
  •  /’ʌ/
  •  /ɔr/
  •  /’ɔ/
  •  /ɤ/
  •  /ɤr/
  •  /ɤt/
  •  /’ɤ/
  •  /žd/
  •  [zero]
  •  

Thematic Content Search

Тематично съдържание

Това търсене позволява да се открият редове и откъси от текстове, в които се говори за някаква реалия (тема).

Списъкът на темите, които могат да бъдат търсени, има две форми: йерархична и азбучна. Всяка отделна тема функционира като линк. За да се види целият материал отнасящ се към една тема просто се натиска съответният линк.

 

Phrase Search

Фрази

Целта на това търсене е да се открият граматически значими групи от лекси (tokens), чието значение не може да се припише на равнището на отделна лекса. Някои фрази имат само един маркер. Повечето обаче се характеризират с различни граматически черти и поради това имат повече от един маркер. Маркерите са разделени в представените по-долу четиринадесет категории, което позволява търсенето да се конкретизира чрез комбиниране на маркери от различните категории.

 

1. Tense-mood (Време и наклонение)

Отбелязани са всички употреби на сложните глаголни времена и наклонения, състоящи се от основен и спомагателен глагол (перфектните и бъдещите времена и условното наклонение). Другите глаголни форми и наклонения са отбелязани само когато се явяват заедно с клитики или частици.

2. “Evidentials”. (Евиденциали)

Преизказните форми не са типични фрази, тъй като често се състоят от един-единствена лекса (елово причастие). Значението в такъв случай е доста различно от значението на елово причастие в състава на сложна глаголна форма, поради което е оправдано те да се маркират като фрази, които обикновено нямат други компоненти.

3. Reflexive. (Възвратност)

Възвратните частици се и си модифицират значението на множество различни думи. Обикновено те се комбинират с глаголна форма и образуват т.н. „възвратен глагол“. Частицата си функционира и като посесивна клитика и като приименна клитика от различни типове. В комбинация със спомагателен глагол те функционират на практика като обекти (се с винителна, а си с дателна функция) и са маркирани така (в Word order). В комбинации с обектни местоимения те са маркирани като възвратни.

4. Clitic objects. (Клитични местоимения)

Тези местоимения се явяват акцентно свързани със самостойна дума. Обикновено те са допълнения в глаголни фрази и така са маркирани. Ако във фраза има две такива допълнения, отбелязва се само този факт, тъй като няма вариране в словореда (той е винаги дателен – винителен падеж). Ако една или две от клитиките са притежателни, това се отбелязва. Клитиките може да се свързват и със имена във функцията на етичен датив или притежателно местоимение или просто като приименна клитика. Като изключение, те могат да функционират и като обект на предлози. 

5. Doubled phrases. (Удвояване)

Такива фрази съдържат две кореферентни думи, функциониращи като допълнение (и по-рядко като подлог). Обикновено едната е клитично местоимение, а другата е съществително или пълно местоимение; в случая с удвоен подлог едната е местоимение, а другата – съществително. Означени са както типът удвояване, така и подреждането на компонентите. Отбелязани са и самостоятелно употребени пълни местоимения в случаи, в които нормално се използва удвоено допълнение или само кратко местоимение.

6. Negation. (Отрицание)

Отрицателните форми на простите глаголни времена не са отбелязани. Всички други отрицателни форми са отбелязани. Отрицателните форми за бъдеще време са маркирани само като такива; за всички други форми е отбелязана позицията на отрицателната частица спрямо другите клитики (независимо дали са форми на спомагателния глагол или кратки местоимения).

7. Word order. (Словоред)

Кратките местоимения в групата на сказуемото в минало неопределено време може да предхожда или да стои след спомагателния глагол. Отбелязани са и двата вида словоред. Когато словоредът се различава от книжовния, това се отбелязва допълнително.

8. Syntactic cohesion. (Синтактична кохезия)

В повечето от отбелязаните тук фрази компонентите им се намират в непосредствено съседство. В някои случаи обаче има една или повече вмъкнати думи. Такива случаи се отбелязват. Броят на вмъкнатите думи и граматическите им характеристики не са отбелязани, но могат да се видят в резултата от търсенето, където се цитира целият ред, в който фразата се явява.

9. Category shift.  (Транспозиция)

Отбелязани са употреби на една категория вместо друга, които са последователни в диалект или диалектна група и са интересни от лингвистично гледище.

10. Accentuation. (Ударение)

Има два вида акцентни фрази. При двойното ударение второ ударение се появява или на последната сричка на самостойната дума (когато след нея има клитика или частица), или на самата клитика (когато след нея има друга клитика или частица). При допълнителното ударение предглаголна клитика намираща се след някои служебни думи (съюзи и частици) получава ударение. Когато двойното ударение се появява в границите на една дума (например кра̀ставѝца или нѐкога̀ш), това по дефиниция не е фраза, но въпреки това се включва тук като лексикално двойно ударение, за да се постигне изчерпателност. Такива случаи на двойно ударение са маркирани и на равнището на отделни лекси (tokens) и може да се открият чрез Linguistic Traits search.

11. Interrogative. (Въпросителна частица)

Наличието на въпросителна частица се отбелязва само когато има и други клитични форми. В същата категория са включени въпросителни изречения без никаква въпросителна дума.

12. Verbal phrase. (Глаголна фраза)

Отбелязани са всички случаи на неглаголни предикати (напр. срам ме е). Съставни сказуеми, включително образувани със страдателно причастие, се отбелязват само когато присъстват и други форми (отрицателна частица или кратко местоимение). В тази рубрика са включени и фрази с показателни частици следвани от клитика (напр. ето го), описателни и съставни императиви (напр. немой учи или иди питай), интересни от гледище на диалектологията случаи на лексикална негация (напр. ние сме нямали), или синтактично паралелни фрази съдържащи клитики.

13. Style. (Стил)

Всяка фраза от споменатите видове, която се появява в разказана приказка или текст на народна песен, е маркирана за стил, тъй като особеностите на съответните жанрове може да влияят на честотата на един или друг вид фрази.

14. Miscellaneous. (Разни)

Тук са събрани голям брой интересни фрази. Някои са достатъчно своеобразни и не се побират в другите категории, а други са предназначени да се комбинират с останалите рубрики. Вж. Фразови маркери за повече подробности.

 

 

Phrase Tags

Списъкът по-долу експлицира фразовите маркери във всяка от основните категории в страницата на Phrase Search 

1. Tense-mood (Време и наклонение)

Бележка: За преизказни форми на глаголните времена вж. renarrated (под “Evidentials”)

• aorist – минало свършено време, отбелязвано само когато се явява заедно с клитики или когато е преизказано
            Примери: му съ озъби (Арчар 1:33), срешнəл гу (Драбишна 2:65)

• conditional – условно наклонение, състоящо се от спомагателен глагол и основен глагол
             Пример: би литнул (Репляна 1:118)

• future –  бъдеще време (положително или отрицателно), състоящо се от частица и спрегаем глагол (и клитики, ако има такива)
вж. също compl.in.fut, conjug.fut,   no.compl,   neg.fut.as.pres   под  Miscellaneous.
            Примери: шə  съ рудъй (Годешево 2:2), нема да работат (Еремия 6:67)

• fut.in.past – бъдеще в миналото, състоящо се от спомагателен глагол и спрегаем глагол (и клитики, ако има такива). За различна форма на бъдеще в миналото, вж. Miscellaneous
            Примери: штеше да и дукара (Бръшлян 1:21), че а изедеше (Еремия 4:8)

• fut.perf – бъдеще предварително, състоящо се от спомагателен и основен глагол (и клитики ако има такива).
            Пример: че сме слагале (Банско 24)

• imperative – императивна форма, отбелязвана само ако е придружена от клитика или ако е аналитична императивна форма  (вж. comp.imper под Verbal phrase)
            Пример: посоли си го (Белица 3:78), да не мъ сварила (Искрица 1:74)

• imperfect – минало несвършено време, отбелязвано само ако е придружено от клитики или когато е преизказано
            Примери: дуйаhне ги (Бръшлян 1:22) ги тêрсили (Голица 5:77)

• infinitive – инфинитив като част от подчинено изречение или като част от аналитичен императив (вж. comp.imper под Verbal phrase)
            Пример: не могə ти каза (Малево/Хск 1:68)

• present – сегашно време, отбелязвано само ако е придружено от клитики или когато е преизказано
            Пример: ти плаштам (Арчар 1:30), не знаели (Голица 3:32)

• perfect – минало неопределено време, състоящо се от спомагателен и основен глагол (и клитики, ако има такива)
            Пример: сə им викəли (Черновръх 39)

• pluperf. – минало предварително време, състоящо се от спомагателен и основен глагол (и клитики, ако има такива)
            Пример: б'аhте душлили (Драбишна 2:41)

• Rom.perf – романски перфект, при който спомагателният глагол е имам, а не съм.
            Пример: н'емəм с'ату (Голица 3:175)

 

2. “Evidentials(Евиденциали)

• dubitative – дубитатив, подсилена преизказна форма, изразяваща недоверие или ирония
            Пример: била сам имала (Еремия 5:30)
 

• renarrated – преизказна форма (с отнасящи се към нея клитики, ако има такива). Винаги когато е възможно, е отбелязано в какво време е преизказната форма.         
            Примери:         (сегашно време)   сте йадели (Раковски 15)
                                     (минало свършено време)   утиш'ъл (Ореше 26)
                                     (минало несвършено време)   имало (Репляна 4:36)
                                     (бъдеще време)   шт'ели ə ут'уət (Петров Дол 2:18)
                                     (бъдеще в миналото)   тел да ме убие (Репляна 1:29)
                                     (минало предварително време)   бил закасал (Еремия 5:31)

Ако няма друг маркер, формата означава единствено извършване на действие.
            Примери: стойал (Оборище 1:25), се събрали (Репляна 2:90)

 

3. Reflexive (Бъзвратност)

• reflexive – възвратна частица заедно с думата, към която тя се отнася. За частицата се тази дума винаги е глагол, който заедно с частицата образува „възвратен глагол“. Частицата си също може да се добави към глагол, но също и към съществителни и дори наречия. Двете клитики може да се появят и заедно (вж. clt.noun.phrase и 2.refl.clit под Clitic objects). Възможно е също вместо възвратно местоимение да се употреби друга форма (вж. non.refl под Miscellaneous)
            Примери: се разбираме (Арчар 1:23), удрежиш си (Бабяк 1:27), учите си (Голица 3:145), дълга си вълна (Грашево 100)

• 2.refl – употреба на две възвратни форми
            Пример: с'ебе си (Голица 4:10)

 

4. Clitic objects (Клитични местоимения)

• 1.obj.pron – глагол (в което и да е време) с дателно или винително кратко местоимение; кратката форма обикновено е единствено допълнение, но може също да бъде дублирана от пълна форма. Рядко като допълнение се явява само пълно местоимение (вж. clt.pron-full.pron, clt.pron-nom, full.pron-clt.pron, nom-clt.pron и long.only под Doubled phrases)
            Примери: ми рекуə (Бабяк 4:7), гу з'еə (Бангейци 1:30)

• 2.obj.pron – глагол (в което и да е време) с две кратки местоимения, дателна и винителна, винаги в този ред
            Пример: им го клааh (Хухла 1:58)

• 2.refl.clit – глагол (в което и да е време) с две кратки възвратни местоимения, дателна и винителна, винаги в този ред
            Пример: си се познаваме (Долно Уйно 212)

• clit.noun.phrase – кратко дателно местоимение отнасящо се към съществително, именна група или друга дума
            Пример: добəр ви път (Долно Уйно 27)

• eth.dative – кратко дателно местоимение заедно с думата, към която се отнася, в значение на „етичен датив“
            Пример: ала ти си (Стакевци 2:23)

• poss.clitic – кратко притежателно местоимение
            Пример: татку ти (Бръшлян 4:44)

• prep+clit.obj – предлог следван от кратко местоимение
            Пример: пудер‘ə му (Сребърна 1:60)

• refl+obj.pron – глагол (в което и да е време) с две кратки местоимения, дателна и винителна (винаги в този ред), от които едното е възвратно
            Пример: да му се мени (Белица 3:88)

• refl+2.obj.pron – глагол (в което и да е време) с две кратки местоимения, дателна и винителна (винаги в този ред), предхождан от възвратната форма си
            Пример: дə си му гу дəдôт (Могилица 3:100)

 

5. Doubled phrases (Удвояване)

• clt.pron-full.pron – две допълнения към един и същ глагол: кратко местоимение следвано от пълно местоимение
            Пример: дъ тъ уженим т'ебе (Дряновец 1:45)

• clt.pron-nom – две допълнения към един и същ глагол: кратко местоимение следвано от именна група 
            Пример: н'емəш'е гу тува зəйре (Бръшлян 1:90)

• full.pron-clit.pron – две допълнения към един и същ глагол: пълно местоимение следвано от кратко местоимение; пълната форма понякога е именителна вместо обектна (вж. subj.in.doubled под Miscellaneous)
            Пример: мене ме не пуштат (Еремия 1:12)

• clit.pron-full.pron-nom – утрояване, при което кратко местоимение е последвано от пълно местоимение и от съществително, към което двете местоимения се отнасят. 
            Пример: ви даде на неву на невестуту (Насалевци 1:58)

• long.only – самостоятелна употреба на пълно местоимение като допълнение
            Пример: тêh гледаме (Гела 3:51)

• nom-clt.pron – две допълнения към един и същ глагол: именна група следвана от кратко местоимение         
            Пример: булкəтə йə пəд'əт (Гарван 1:47)

• nom-subj.pron –именна група във функция на подлог дублирана от именително местоимение     
            Пример: вршачката она (Раяновци 1:38)

• subj.pron-nom – изразен със лично местоимение подлог дублиран с именна група
            Пример: т'а ми путказə женичкəтə (Крушево 2:42)

          

6. Negation (Отрицание)

Бележка: В следващите редове под „клитика“ се разбира кратко местоимение, възвратна частица или форма за сегашно време на спомагателния глагол съм.

• clit-neg – проста глаголна форма с отрицателна частица и кратко местоимение; частицата е след местоимението
            Пример: му не казвам (Градец 1:55)

• clit-neg-clit – отрицателна форма на глагол с кратко местоимения: отрицателната частицата е между двете клитики
            Пример: им не сəм клалə (Хухла 1:53)

• clit-Х-neg – съчетание от проста глаголна форма предхождана от кратко местоимение и отрицателна частица, в което друга дума разеля краткото местоимение от частицата не
            Пример: да ги ветър не раздува (Главановци 1:84)

• neg – отрицателна форма на минало неопределено време без кратки местоимения
            Пример: ни съм слагəлə (Бангейци 2:36)

• neg-clit – отрицателна форма на глагол придружен с клитика (или клитики); отрицателната частица предхожда клитиките
            Примери: не сме се разбрале (Арчар 1:31), не се пече (Белица 2:165)

• neg-verb-clit – проста глаголна форма с отрицателна частица и кратко местоимение, в която частицата е пред глагола, а местоимението – след него
            Пример: не пада се (Горно Вършило 1:16)

• no.neg – глаголна фраза с недвусмислено отрицателно значение, в която няма отрицателна частица
            Пример: сме зəповнили нъйшту (Годешево 3:5)

• verb-neg  – отрицателна предикативна фраза, в която отрицателната частица е след глагола
            Пример: то ко е не (Шумнатица 1:97)

 

7. Word order  (Словоред)

Бележка: в следващите редове терминът обектни местоимения означава както кратки местоимения, така и възвратни частици. Отбелязва се всякакво подреждане на тези компоненти, а тези, което се отклоняват от книжовната норма, са отбелязани като non.std.word.order под Miscellaneous

• aux-obj – минало неопределено време с обектно местоимение, в която спомагателният глагол го предхожда
            Пример: са го донеле (Арчар 2:20), не е се сетил (Градец 1: 35)

• cop-obj – предикативна конструкция с обектно местоимение, в която спомагателният глагол го предхожда
            Примери: какту сə си (Станчов Хан 1:13), не е ме йет (Репляна 1:128)

• obj-aux – минало неопределено време с едно или повече обектни местоимения, в което спомагателният глагол ги следва
            Примери: ви е наел (Арчар 1:9), йə сə дали (Крушево 1:105)

• obj-aux-obj – минало неопределено време с две обектни местоимения, в което спомагателният глагол е между двете местоимения
            Пример: ние си сме йə правили (Грашево 83)

• obj-cop – предикативна конструкция с едно или повече обектни местоимения в която спомагателният глагол ги следва
            Примери: жал ме е (Репляна 1:28), такива ти сə (Белица 3:53)

 

8. Syntactic cohesion  (Синтактична кохезия)

• ellipsis – елиптична конструкция, намираща се непосредствено след напълно оформена конструкция
            Пример: hодилə сəм купалə ж'ôнəлə вôрлə карəлə  (Момчиловци 6)
 

• non-sequential  – случай, в който граматически странични думи са вмъкнати между елементи на фраза. Такива думи не са въведени като част от фразата, но могат да се видят в резултата от търсенето, който показва пълния ред, където се явява фразата.
            Пример: мене ми пуч'инə    [мене ми пôрвəт мôж пуч'инə]  (Могилица 1:79)

• aux-X-verb – форма за минало неопределено време, в която друга дума разделя спомагателния глагол и еловото причастие
            Пример: не сəм залетела   [не сəм недге залетела] (Репляна 1:95)

• clit-X-verb – случай, в който друга дума разделя кратко местоимение от глагола, към който се отнася
            Пример: то се избистри     [то се одгоре избистри] (Белица 3:17)

• clit-verb-clit – глагол ограден от клитики
            Пример: момчето го крстихме си (Главановци 2:24)

 

9. Category shift (Транспозиция)

• init.clit – клитика (кратко местоимение или презентна форма на спомагателния глагол съм) в началото на изречение
            Пример: сəм гу вəрѕəлə  (Сребърна 1:23)

• neg.fut.as.pres. – отрицателна форма за бъдеще време със значение на сегашно време
            Пример:  нема да ти мерише (Белица 3:86)

• no.count.masc – множествено число вместо бройна форма на съществително от мъжки род след дума, означаваща количество
            Пример: четири бивале (Петърница 35)

• non.refl – невъзвратно местоимение употребено вместо възвратно
            Пример: си одговара за него (Белица 1:116)

• pers.pron.demonstr. – лично местоимение употребено вместо показателно
            Пример: нейа стайа (Сребърна 1:111)

• pos.as.comp – употреба на позитивна вместо сравнителна степен на прилагателно
            Пример: ч'етр'и гудини малку уд мене (Дряновец 1:23)

• subj.in.doubled – употреба на именителна вместо очаквана дателна или винителна пълна форма на лично местоимение
            Пример: той св'екəрə гу убили (Марково 11)

 

10. Accentuation   (Ударение)

Бележка: Частиците, за които се знае, че предизвикват поява на допълнително ударение (постакцентиращите частици), са включени във фразата независимо от това дали има или няма допълнително ударение във тази фраза.

• addl.acc – „допълнително ударение“, т.е. постакцентираща частица следвана от ударена клитика и след това обикновено от глагол
            Пример: ку йа̀ дадѐте (Ореше 47)

• dbl.acc – двойно ударение, или наличие на две ударения във фонетична дума (пълнозначна дума следвана от една или повече едносрични думи)
            Пример: дəштерѝчкəта̀ ми (Крушево 2:10)

• lex.dbl.acc – двойно ударение, при което двете ударения са в една дума
            Пример: ку̀мувѐту (Долно Драглище 2:11)

 

 

11. Interrogative  (Въпроси)

• interr.clit – глаголни форми с въпросителна частица са включени само ако присъстват и други клитики
            Пример: знаеш ли а (Белица 1:78)

• no.interr ­ – въпросително изречение без въпросителна дума или частица
            Примери: сте не видевъли (Тихомир 2:15), йок праите (Шумнатица 3:65)

 

12. Verbal phrase  (Глаголна фраза)

• comp.imper – сложен императив, описателна форма на забрана или съставен императив
            Примери: немой пита (Чокманово 2:11), иди си граи (Насалевци 1:180)

• coord.idiom – съчинителен идиом, или две идентични фрази свързани с отрицателна частица с значение „независимо от...“
            Пример: истəкал'и не истəкал'и (Малево/Хск 1:137)

• echo.question – ехо въпроси, или въпроси, в които се повтаря частично или отчасти вече зададен въпрос, обикновено съдържащи два въпросителни маркера
            Пример: коги го береме ли (Владимирово 3:87)

• gen’l.neut.L.part – сложна глаголна форма, в която еловото причастие е в среден вместо в очаквания мъжки или женски род

            Пример: д'ет си см'елилу ж'итоту (Сърница 4:38)           

• lexical.neg – лексикално отрицание, при което отрицателно значение се изразява не чрез отрицателна частица, а по лексикален път
            Пример: сə н'амəли (Искрица 2:1)

• non-vbl.future – случай, в който частицата за бъдеще време изразява глаголно значение, но липсва глагол
            Пример: че тека (Стакевци 3:8)

• non-vbl.pred. – невербален предикат, състоящ се от спомагателен глагол съм, съществително и винително местоимение и означаващ емоционално състояние
            Пример: срам ме е (Бабяк 4:5)

• ostensive – показателна частица следвана от кратко местоимение
            Пример: е гу (Станчов Хан 1:68)

• pass.part – глаголна фраза със страдателно причастие; маркира се само ако присъстват други компоненти (отрицателна частица или кратко местоимение)
            Пример: не ми е кладен (Крушево 3:18)

• predicate – предикатевна фраза; маркира се само ако присъстват други елементи (отрицателна частица или кратко местоимение)
            Пример: да ни е л'еку (Бангейци 2:34)

 

13. Style  (Стил)

• folktale – фразата е част от разказана народна приказка
            Пример: слəнц'ет гу н'амə (Драбишна 2:73)

• quoted.verse – фразата се явява в мерена реч, най-често народна песен
            Пример: сə свивə превивə (Чокманово 1:34)

 

Miscellaneous  (Разни)

• approx.num – приблизително числително; повече от едно числително със значение приблизително количество
            Пример: сто и педесет двеста (Лещак 1:10)

• comp.pron – сложно местоимение
            Пример: еди си кога (Върбово 2:43)

• compl.in.fut – наличие на да във форма за бъдеще време
           Пример: ше д идем (Оборище 2:62)

• conjug.future – наличие на повече от една частица за бъдеще време специализирани за различно лице и число
            Пример: шта лисна (Белица 3:83)

• mult.determ – наличие на повече от един детерминатор в една и съща именна фраза
            Пример: женичкəтə старəтə (Крушево 2:42)

• mult.L.part. – повторение на елово причастие към един и същ спомагателен глагол
            Пример: ги е дəрджал дəрджал (Колю Мариново 5:50)

• no.compl. – пропускане на да в глаголна фраза или сложно глаголно време
            Пример: нема видим (Белица 2:50)

• no.copula – пропускане на спомагателния глагол съм в именно сказуемо
            Пример: hми готову (Малево/Хск 1:113)

• non.conj.fut.past – форми за бъдеще време в миналото образувани с неизменяема частица и форма за минало несвършено време
            Пример: че а изедеше (Еремия 4:13)

• non.std.word.order – форми за минало неопределено време, в които формата за трето лице единствено число на спомагателния глагол съм предхожда обектното местоимение, или всяка форма за друго лице или число го следва.
            Примери: не е се сетил (Градец 1:35), йə сə дали (Крушево 1:105)

• od+obj – случай, в който предлогът от се изговаря като од пред дума, започваща с гласна, сонорна съгласна или в
            Пример: уд əдин (Крушево 3:57)

• 2nd.accus – втори винителен падеж, или сказуемно определение второ
            Пример: рəкойки гу казвəт (Лещак 3:183)

• v+obj – случай, в който предлогът в се изговаря като в пред дума започваща с гласна, сонорна съгласна или в
            Пример: в армана (Белица 2:30)

 

 

 

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Page | by Dr. Radut