è

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where è appears

Kolju Marinovo 1: 29 - è nè tòl’kuz gulèmi əmə pàk ud m’ètər
Kolju Marinovo 2: 71 - kòl’kutu è tvà i dukàrvət snòp’it’i i z dikàni
Kolju Marinovo 1: 74 - kvəsnìk mu vìkəjmi nìj è tòl’kəvi səs ə glìnə
Žitnica 2: 1 - è òdə n’èkuj pɤ̀t nə pulè̟tu tə berɤ̀ čùšk’ɨ kupàjə pipè̟r’ət
Repljana 4: 39 - è nò tekà otkɤm tṛgòvište
Bansko: 259 - ìmam è tkàla sam
Kruševo 3: 120 - c è dà a kogà se strìže òfce po kogà
Kruševo 3: 158 - tàmkə sme bilì seà sàa pròl’et è nəkàč’ime kəzàn’ə kupàn’ə
Kruševo 3: 162 - è ùbəvo
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Sŭrnica 3: 71 - è nìj d’èt sme
Sŭrnica 3: 84 - è n’àma mm kàk mnògo kràtko l’àtoto
Sŭrnica 3: 111 - è stud’ènu š’ pòč’n’e studɤ̀ è kəkvò š’ə č’ùvəš tì grədìnə
Drjanovec 2: 25 - è bùl’u dònke kòjt n’àɤ màjka n’àɤ dɤ ìdi nìjd’e štò
Drjanovec 2: 44 - è tɤj ut’ìdi tòj sɤs nèjɤ nɤjnò sɤs t’àw nɤjnò bàče rekɤ̀l
Nasalevci 1: 4 - è pa u nedèl’u pòčvaše ama
Nasalevci 1: 41 - è kvò kàzvat e pa nìšto ne ka òn gi kàni momčèta
Nasalevci 1: 121 - è tè takà ràduju se pò na momčèto
Nasalevci 2: 142 - è pòpɤ pòpɤ
Nasalevci 2: 184 - è te takà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut