ìməme

Meaning: 
have
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where ìməme appears

Kralevo 1: 88 - ìməme li pərɨ̀ də kùpim tràktur sigɛ̀ n’àməme
Kruševo 3: 72 - ìməm i tkànu bəjà tkànu nə mumàtə ìməme
Stalevo 2: 27 - kərəmànk’i̥t’i̥ nì ìməme tùkə əmə
Stalevo 2: 59 - əhə̀ žə gu svərɨ̀š i slɨ̀vi slìvi d’èt ìməme təkà ədnò vr’ème
Sŭrnica 3: 89 - sàmu àvgus mɛ̀sec ìməme [unintelligible]
Sŭrnica 3: 102 - ìməme d’ètu də ni pàlim wògən’ uf tùkə
Sŭrnica 3: 154 - stàn kətu ìməme n’è təč’ème kətu ìməme rudàn də prid’èm
Sŭrnica 3: 154 - stàn kətu ìməme n’è təč’ème kətu ìməme rudàn də prid’èm
Tŭrnjane 1: 52 - sme pravìle prez zimàta sèki si a kàra iməme

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut