ò

Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where ò appears

Kolju Marinovo 5: 53 - əmi s kubìlicə b’è dvà bəkɤ̀ra ò bəkɤ̀rti tè
Repljana 4: 41 - ò tòj golèma dùpka
Kralevo 1: 33 - ò i bàbo oh vɨ̀kə t’kiə ràpti [laughter]
Stikŭl 4: 49 - à kəkvà səm hùbəvə səm dè ò təmàn də e ìstəna
Pavelsko 4: 110 - ò ìməme rìzi pràvim ut təkìvə tkàeme rìzi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut