òšte

Meaning: 
still
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where òšte appears

Kralevo 1: 60 - i drùgə òšte ìmə ednɤ̀
Kruševo 3: 5 - vse òšte li təčèš
Kruševo 3: 6 - tə òšte ə
Kruševo 3: 165 - t'a i b’èlətə òšte màlku
Stalevo 2: 36 - kəd’è ìmə nòu pànnəti òšte n’è e [unintelligible] ftàsənite̥̥
Stikŭl 4: 3 - òšte ədnò čɛ̀kəm dvà mètrə zèm’ə i segà zəspìš
Sŭrnica 3: 94 - òšte ednò sərnìšku l’àtu [laughter]
Sŭrnica 3: 97 - òšte màlku i š’ə nə zəp’əpelì

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut