òn

Case: 
nom
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where òn appears

Repljana 4: 15 - pàdla mu kàpata òn ulèzne za kàputu
Repljana 4: 37 - òn nadzṛtàl da vìdi kvò ìma
Repljana 4: 46 - a òn u bunàrɤt slazìl
Vŭrbovo 3: 1 - da vi kazùjem òn men čèsto tìk’e me zastùpi
Vŭrbovo 3: 2 - ja nèmam kadà da vrèvim òn me tìk’e zastùpi
Vŭrbovo 3: 4 - òn kn’ìgutu nèma da dadè a tekvìja ràboti e pisuvàlo
Vŭrbovo 1: 14 - òn pomognùl ta se oženìla dalèk i
Vŭrbovo 1: 24 - òn edɤn pùt sèdne i se molìl na bòga bòže mìli gòspodi
Vŭrbovo 1: 30 - a òn izlèzɤl iz gròbɤt bòg ga prestorìl smɤrdèla mu rukà
Vŭrbovo 1: 31 - na plèsɤn lì e mṛtvɤ̀c a òn òn tegàj g’u kazàl
Vŭrbovo 1: 31 - na plèsɤn lì e mṛtvɤ̀c a òn òn tegàj g’u kazàl
Vŭrbovo 1: 35 - òn mrtvɤ̀c stìgli do gròbištata a ottàm kat vɤrvèli
Vŭrbovo 1: 36 - òn g’u na kon’àtogo kačìl a ptìčkete pèle
Vŭrbovo 1: 40 - a onà na òn g’u rekɤ̀l sèstro petkàno petkàno svèkakvi ptìčki
Vŭrbovo 1: 42 - ìde pri màter stìgli do gròbištata òn g’u rekɤ̀l
Vŭrbovo 1: 60 - òn ìč i nè e došɤ̀l onà rovàla matertàta i dɤšteràta
Vŭrbovo 1: 61 - tegàj ostàla pri n’ù a onìja òn se skutàl
Nasalevci 1: 41 - è kvò kàzvat e pa nìšto ne ka òn gi kàni momčèta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut