č’e

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where č’e appears

Golica 5: 2 - i utìde w bez’erlìk’ u drùga dərdž’ɛ̀va ə č’e gu z’èha
Golica 5: 3 - i stuv’à ednà gudìna ə č’e gu z’èha bəndìt’tɛ̏
Golica 5: 4 - ə č’e stujà s’edemdes’è d’èn’ə ne gù znàemi
Golica 5: 6 - ə č’e wrɑ̀čkətə kɑ̀zə nə snìmkə gl’èdə
Golica 5: 9 - i i bùlkata i nàj žinɑ̀ a č’e otìdaha tàm
Golica 5: 10 - ə č’e t’è b’àha t’ehnìci tò arap’à tàm
Golica 5: 89 - pɑ̀nnəli ud glɑ̀t sedemdes’è d’èn’ə i č’e t’às mumč’ètə
Golica 5: 90 - bìli s kulil’ètə z’èmət bùlkətə č’e vər’àli dràgu ni mòš
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Kralevo 2: 26 - təkà če sàm č’e ispɨ̀cəž gu tùk vəf p’èčkətə n’è e
Kralevo 3: 31 - či izlɨ̀zəli təkà tə pràjəli tùkə pənəìr č’e sə burbà
Kralevo 3: 32 - sə pubòreli sə č’e
Kralevo 3: 54 - mlòg gudɨ̀nɨ živ’àl tə č’e ùž č’e umr’àl č’àk kəd’e
Kralevo 2: 55 - č’e kət se izbɤ̀rkəme ìməše əmi b’uulvite pùskət pòveče màslu
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kruševo 3: 171 - č’e kuèt ne mòž’e i nə dəràci̥ti̥
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Oreše: 28 - č’e ud nàšto sèlu č’etirèese dùši utìdua utiš’lì sə
Vŭglarovo 1: 118 - č’e e zə k nədùpiš nə ògən’ə də ugurɨ̀ də ugurɨ̀
Vŭglarovo 2: 137 - čə k səber’è̝me nə kùp gul’àm č’e vejàlkə ìmə
Malevo/Asg 3: 14 - kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə
Malevo/Asg 3: 35 - ə č’e tugà že tùriš’ pərəl’ʌ̀nə č’e ž’ə slòž’iš’ g’yv’èč’ən
Malevo/Asg 3: 35 - ə č’e tugà že tùriš’ pərəl’ʌ̀nə č’e ž’ə slòž’iš’ g’yv’èč’ən
Malevo/Asg 3: 36 - č’e ž’e slòž’iš’ kàš’ənə də jə strɤ̀siš’ č’e sìč’ki nəòkulu
Malevo/Asg 3: 36 - č’e ž’e slòž’iš’ kàš’ənə də jə strɤ̀siš’ č’e sìč’ki nəòkulu
Stojkite 2: 14 - nàj naprèš prìnesa tavɔ̀na tə č’e ja nàmaža sas màslu tə č’e
Stojkite 2: 14 - nàj naprèš prìnesa tavɔ̀na tə č’e ja nàmaža sas màslu tə č’e
Stojkite 2: 18 - tə č’e mu č’ùkna jajč’òca kòl’kunu sa pò mlòčku
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Vŭrbina 2: 12 - [laughter] č’e em kàk nɤ̀j nèj je
Vŭrbina 2: 14 - č’e i mis’ìr i žìtu t’è jədɤ̀t sìčku i tèj im dàvəhme
Vŭrbina 2: 60 - vɤ̀rštəm sə nòs’əm ə č’e kvàs ta pàk drùgi zàmes’əm òti ne sʌ̀m
Vŭrbina 3: 69 - č’e təgàvə zber’è̝mə pɤ̀rvə rɤ̀kə ftòrə rɤ̀kə tr’ɤ̀tə rɤ̀kə i č’etvɤ̀rtə rɤ̀kə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut