č’ètr’i

Meaning: 
four
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where č’ètr’i appears

Drjanovec 1: 23 - tò bèš’ č’ètr’i gudìni màlku ud mèn’e àz b’àw na wòc’ɤm gudìni
Petrov Dol 3: 38 - emi ɛ̀ nəpr’ìm’er è tòlkus pòčwəm’i utùkə è č’ètr’i čuwèkə
Petrov Dol 3: 42 - t’à drùgəta pòčwə utàm nətàtək č’ètr’i čuwèkə p’èt’ kòlku̥tu sni
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut