čètiri

Meaning: 
four
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where čètiri appears

Stalevo 4: 20 - səs trì čètiri bàbi govòrixme si fsìčkite vìka
Stalevo 1: 172 - čètiri pòdnožki
Stančov Han 1: 83 - kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmi
Iskrica 2: 66 - ne mì dàvəə də četà mnògu mə pàk zimàh səs čètiri
Baskalci 1: 143 - әku sɤ pòveče òfci ili pòveče mɤzničàre trì čètiri stòla ìma
Tǔrnjane 2: 64 - i četvòrno s čètiri nìštelnika z dvà nìštelnika z dvà nìštelnika litò
Tǔrnjane 2: 66 - s čètiri nìštika nìštelnika četvòrno

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut